Navigatsioonitee

Vabadus, õigus, turvalisus: tasakaalustav tegevus - 10/06/2009

Õigusjumalanna kuju ELi lipu ees © EC

Tihedam koostöö ELi liikmesriikide vahel justiits- ja siseküsimusi käsitleva tegevuskava osas.

Terrorism, küberturve, organiseeritud kuritegevus ja piirkontroll on mõned komisjoni uues dokumendis English käsitletavatest küsimustest, millega avatakse arutelu ELi avaliku korra tegevuskava üle järgmise viie aasta jooksul. Nn Stockholmi programm asendab olemasoleva Haagi programmi English, mille kehtivus lõpeb detsembris.

Programmi peamine rõhuasetus on sisserändeküsimustel. Komisjon kutsub ELi liikmesriike üles võtma vastu ühine strateegia, mis võimaldaks kontrollida piire ning rahuldada tööjõuturu vajadusi. Samuti kutsub komisjon üles võtma vastu õigusakte, mis tagaksid, et sisserändajatel oleksid võrdsed õigused kõikjal ELis ning jälgima tõhusamalt rändevoogusid ning tööjõuga seotud suundumisi.

Lisaks tõhusamale koostööle ELi piires, peaks EL tegema rändevoogude haldamise osas tihedamat koostööd ka kolmandate riikidega. EL peaks jätkama oma poliitikat ebaseaduslike sisserändajate kinnipidamise ja väljasaatmise osas, soodustades samal ajal nende vabatahtlikku tagasipöördumist. ELis on hinnanguliselt 8 miljonit ebaseaduslikku sisserändajat.

Komisjon soovib samuti suuremat rolli Euroopa välispiiride agentuurile Frontex English ning seiresüsteeme piiride kontrollimiseks. ELil on umbes 1800 piiriületuspunkti kolmandate riikidega, kus teostatakse piirikontrolli.

Kavas on luua ühtne varjupaigamenetlus ning piiririikide koorma kergendamiseks ka vabatahtlik süsteem põgenike ühtlasemaks jaotamiseks ELi riikides. Kreeka, Itaalia, Malta ja Hispaania on riigid, kes peavad hakkama saama paljude meritsi saabuvate sisserändajatega.

Küberturbe osas peaks ELil olema ühtne isikuandmete kaitsesüsteem. See peaks hõlmama ka Euroopa sertifitseerimissüsteemi eraelu puutumatust kaitsva tehnoloogia, toodete ja teenuste puhul.

Kavas on ka välja töötada kogu ELi hõlmav sisejulgeolekut käsitlev strateegia ning luua selle rahastamiseks asjaomane fond. EL peaks edendama julgeoleku tagamise meetodite väljatöötamist ning toetama liikmesriike nende kohtusüsteemide parandamisel.

Õiguskaitsealase koostöö tõhustamiseks soovib EL luua politseitöötajate ja õigusalaekspertide vahetusprogrammi.

Nõukogu ja parlament arutavad komisjoni ettepanekut järgmiste kuude jooksul ning eeldatavasti kiidetakse uus programm heaks aasta lõpuks.

 

Lugege täiendavalt ELi sisserändepoliitika kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad