Navigatsioonitee

EL tõhustab inimkaubanduse ja laste kuritarvitamise vastast võitlust - 25/03/2009

Uued õigusaktid, mis käsitlevad kõige haavatavamate inimeste kaitset hirmsate kuritegude eest.

Komisjon nõuab karmimaid seadusi, et võidelda inimkaubanduse ja laste seksuaalse kuritarvitamise vastu, olles seisukohal, et kõnealuste kuritegude vastu võitlemiseks praegu tehtavad jõupingutused ei vasta nende tõelisele ulatusele ega tõsidusele.

Kogu maailmas langeb igal aastal inimkaubanduse ohvriks (peamiselt odava tööjõu ja seksuaalteenuste osutamise eesmärgil) ligikaudu 1,2 miljonit inimest. Enamik neist on naised ja tüdrukud.

Euroopasse toodud või Euroopa piires inimkaubanduse ohvriks langenud inimeste arvu suhtes puudub usaldusväärne statistika, kuid ilmselt on suurusjärguks sajad tuhanded. Kuid aastal 2006 (sellest aastast pärineb kõige hilisem statistika) tõid prokurörid kohtusse üksnes 1500 inimkaubanduse juhtumit. Ainult 3000 ohvrit said abi.

Inimkaubandus on väga tulutoov ning enamik sellega tegelevatest isikutest on professionaalid ja osalejad organiseeritud kuritegevuses. Enamik neist resideerub väljaspool ELi, kuid ka ELi sisesed võrgustikud on kasvamas, eelkõige pärast Euroopa Liidu idasuunalist laienemist.

Komisjoni muudatusettepanekute kohaselt julgustatakse ELi riike kohtu alla andma ELi kodanikke kuritegude eest, mille nad on toime pannud teistes riikides ning eeskuju võtma uurimismeetoditest, mida kasutatakse muude organiseeritud kuritegevuse liikide puhul, näiteks telefonikõnede pealtkuulamine ja kurjategijate raha liikumise jälgimine.

Ettepanekus rõhutatakse vajadust paremate õiguslike vahendite järele inimkaubitsejate karistamiseks ning ohvrite parema kaitse ja neile antava abi järele. Rakendamise jälgimiseks loodaks sõltumatud riiklikud ametiasutused.

Samuti on komisjon läbi vaadanud õigusaktid laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise valdkonnas. Ka nende puhul on usaldusväärse statistika hankimine väga keeruline. Kuid uuringute kohaselt on laste vastu suunatud teatavat liiki seksuaalne vägivald Euroopas suurenemas. Märkimisväärne arv Euroopa lastest (10–20%) kannatab lapsepõlves seksuaalse väärkohtlemise all.

Eelkõige on ettepaneku eesmärk kriminaalkorras karistada Interneti kasutamist laste varitsemiseks ning karmistada lapsporno vastaste õigusaktide jõustamist. 2008. aastal leiti rohkem kui 1 000 ärilisel eesmärgil ja ligikaudu 500 mitteärilisel eesmärgil loodud laste kuritarvitamist kujutava sisuga veebisaiti, millest ligikaudu 70% asus Ameerika Ühendriikides.

ELi Põhiõiguste Amet English töötab komisjoni nimel välja viise, mille alusel hinnata laste heaolu Euroopas. Hindamine põhineb teguritel, mis on seotud perekeskkonna, ärakasutamise ja vägivalla vastase kaitse, hariduse ja kodanikuvastutusega.

Rohkem teavet inimkaubanduse vastaste ELi meetmete kohta English

Rohkem teavet laste õiguste kohta ELis English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad