Navigatsioonitee

Üldinimlik lähenemine varjupaigataotlejatele - 03/12/2008

Poola, Slovakkia ja Ukraina piirivalvurid dokumente kontrollimas © EC

Varjupaika käsitlevate õigusaktide muutmine, et vältida kinnipidamist ja parandada tingimusi.

Igal aastal põgenevad kümned tuhanded inimesed ELi, et pääseda tagakiusamisest oma koduriigis etnilise päritolu, usutunnistuse, poliitiliste seisukohtade või mõnda sotsiaalsesse rühma kuulumise tõttu. Mõned neist on kannatanud tõsise väärkohtlemise all.

Rahvusvahelise õiguse alusel on neil õigus kaitsele isegi juhul, kui nad sisenevad ELi ebaseaduslikult. 2003. aastal võttis EL vastu miinimumnõuded varjupaigataotlejate kohtlemise suhtes DeutschEnglishfrançais, kuid asjaomased õigusaktid annavad liikmesriikidele märkimisväärse vabaduse nende tõlgendamisel. Tulemuseks on asjaolu, et varjupaigataotlejaid koheldakse riigiti väga erinevalt.

Komisjon teeb nüüd ettepaneku kõnealuste standardite läbivaatamiseks, et parandada varjupaigataotlejate elamistingimusi ning tagada nende võrdne kohtlemine kõikides ELi liikmesriikides. Varjupaigataotlejaid saaks edaspidi kinni pidada vaid erandjuhul, näiteks siis, kui nad võivad ohustada avalikku korda ja turvalisust. Saatjata lapsi ei tohi enam kinni pidada ning saatjaga lapsi võib kinni pidada vaid juhul, kui see on vajalik nende endi huvides.

Valitsused peavad hakkama tegema tõhusamat tööd selleks, et tagada varjupaigataotlejatele kõlblik eluase, toit ja riided ning juurdepääs tervishoiuteenustele ja töökohtadele. Erivajadustega inimestel (näiteks piinamisohvritel) peab olema õigus nii õigus- kui arstiabile.

Kahe täiendava ettepaneku eesmärk on kergendada selliste riikide, nagu Kreeka (peamine varjupaigataotlejate sisenemise punkt) probleeme ja anda riiklikele ametiasutustele juurdepääs andmetele, mis aitavad põgenikke tuvastada ja ära hoida mitmekordseid varjupaigataotlusi või nn varjupaiga ostmist.

Varjupaigataotlejad peaksid esitama oma taotluse esimeses ELi riigis, kuhu nad jõuavad, kuid praegu reisivad paljud neist Euroopas ebaseaduslikult, et jõuda välja riiki, kus nad arvavad leidvat paremaid võimalusi elamisloa saamiseks.

Dublini määrus DeutschEnglishfrançais võimaldab ELi liikmesriikidel saata põgenikke tagasi riiki, mis oli nende Euroopa Liitu sisenemispunktiks. Nüüd teeb komisjon ettepaneku luua mehhanism, mis peataks põgenike saatmise riikidesse, mis on hädas pagulaste massilise sissevooluga.

EL on varjupaigataotlejate peamine sihtkoht. 2008. aasta esimese kuue kuu jooksul sai EL 103 500 uut varjupaigataotlust. Enamik neist pärinevad Iraagist.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad