Cosán nascleanúna

Borradh a chur faoi fhás na hearnála príobháidí i dtíortha atá i mbéal forbartha - 14/05/2014

Feirmeoir caife cóirthrádála ag baint pónairí caife den chrann. ©iStock

An tseachtain seo, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach pleananna le go mbeidh ról níos gníomhaí ag an earnáil phríobháideach in oibreacha forbartha an AE sna tíortha is boichte ar domhan.

Is san earnáil phríobháideach atá 90% de na poist sna tíortha atá i mbéal forbartha. Ach, dar leis an AE, d'fhéadfaí an earnáil phríobháideach a spreagadh le níos mó infheistíochta a dhéanamh i ngnólachtaí, mar shampla, dá gcuirfí córas stuama cliste ar bun le deontais agus iasachtaí a thabhairt le chéile agus dá n-úsáidfí ionstraimí airgeadais nuálacha.

Tá 12 phointe sa phlean gníomhaíochta; ina measc tá moltaí maidir le hinfheistíocht fhreagrach a chur chun cinn i dtíortha comhphaitíochta, m.sh:

  • an timpeallacht rialála gnó a fheabhsú
  • tacú le forbairt gnó
  • cur leis an rochtain ar mhaoiniú, do mhicrifhiontair agus do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide go háirithe.

Tá céimeanna sa phlean le haghaidh an earnáil phríobháideach a spreagadh le ról níos gníomhaí a ghlacadh i réimsí amhail an fuinneamh inbhuanaithe, an talmhaíocht inbhuanaithe agus an t-infreastruchtúr agus i réimsí eile inar féidir leis an earnáil phríobháideach cur le hoibreacha forbartha an AE.

Treoirphrionsabail

I bhfianaise an fhócais sa phlean ar chruthú post, ar laghdú bochtaineachta agus ar fhás cuimsitheach, is cosúil gur cheart cur chuige difreáilte a bheith ann i gcás cineálacha éagsúla gnólachtaí, agus dálaí áitiúla a chur san áireamh. Ba cheart, mar shampla, difear a bheith idir an tacaíocht a thugtar do ghnólachtaí nuathionscanta agus an tacaíocht a thugtar do ghnólachtaí ilnaisiúnta.

Ní bhfaighidh gnólachtaí san earnáil phríobháideach tacaíocht ón AE mura gcloífidh siad leis na caighdeáin chomhshaoil, shóisialta agus fhioscacha, m.sh. urraim do chearta an duine agus do chearta dúchasacha agus dea-rialáil chorparáideach.

Tacaíocht a spriocdhíriú

Ceann de phríomhaidhmeanna an phlean is ea tacú le tionscadail na hearnála príobháidí cuidiú le mná, daoine óga agus daoine bochta. Tá sé leagtha síos ann go dteastaíonn 

  • rialacháin ghnó a mbeidh na rudaí sin a chuireann bac ar mhná san áireamh iontu
  • traenáil agus tacaíocht eile do mhná ós minic deacrachtaí rompu agus iad ar lorg poist nó ag dul i mbun gnó. 

Lena chois sin, is mian leis an AE níos mó tacaíochta a chur i dtreo na hearnála neamhfhoirmiúla, nó an 'scáthearnáil', arb ionann í in amanna agus 80% de na gnólachtaí i ngealleagair atá i mbéal forbartha. Is éard atá molta sa phlean, leis an méid sin a bhaint amach, traenáil agus saineolas a chur ar fáil do chomhlachais táirgeoirí lena gcothófaí níos mó sábháilteachta san ionad oibre agus lena bhfeabhsófaí an teacht ag na gnólachtaí sin ar mhargaí, ar mhaoiniú, ar infreastruchtúir agus ar sheirbhísí sóisialta.

Preaseisiúint: An AE le borradh a chur faoi ról na hearnála príobháidí i bhfás cuimsitheach sna tíortha sin atá i mbéal forbartha DeutschEnglishfrançaislatviešu valoda

Teachtaireacht nua ón AE maidir leis an earnáil phríobháideach English

An Coimisiún Eorpach - forbairt agus comhar

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links