Navigatsioonitee

Kõrge siht – lõpp ülemaailmsele vaesusele - 04/03/2013

Mees tühjal maastikul seismas, kasutades ELi lippu keebina © EU

Maailma suurima abiandjana juhib EL jõupingutusi uute ÜRO eesmärkide seadmiseks, mis aitaksid inimesed välja vaesusest ja võimaldaksid saavutada säästva arengu.

Viimase aastakümne jooksul on EL tegutsenud selle nimel, et saavutada ÜRO seatud eesmärgid Englishespañolfrançais ülemaailmse vaesuse märkimisväärseks vähendamiseks 2015. aastaks. Aidatud on miljoneid inimesi ja päästetud elusid, kuid veel on vaja palju ära teha.

Komisjon kutsub ELi liikmesriike üles võtma juhtohjad asjaomaste ülemaailmsete jõupingutuste järgmise etapi kavandamisel, mis hõlmab 2015. aasta järgset perioodi.

Komisjon on selles küsimuses koostanud ELi ühise lähenemisviisi DeutschEnglishfrançais , mis on ELi juhte, sidusrühmi ja kodanikke hõlmanud ulatuslike arutelude tulemuseks.

Äärmise vaesuse kaotamise alased jõupingutused tuleks ühendada säästva arengu saavutamisega. See tähendab seda, et rohkem tuleks ära teha kliimamuutusi, väheseid ressursse, keskkonnakahju ja sotsiaalset ebavõrdsust käsitlevate probleemide lahendamisel.

Arengu elemendid

2015. aasta järgset perioodi käsitlevas kavas tuleks ajakohastada olemasolevaid ÜRO eesmärke ja kaasata uusi teemasid, nagu sotsiaalkaitse.

Arenevates riikides läbiviidavate struktuurireformide keskmes peaksid olema sotsiaalne areng ja keskkonnameetmed.

Kaasavat ja säästvat arengut ei ole võimalik saavutada ilma, et püütaks lahendada probleeme, mis on seotud õiguse, võrdsuse, õigluse, naiste mõjuvõimu suurendamise ja soolise võrdõiguslikkusega, mis iseenesest on väga olulised väärtused.

Inimväärne elu kõigile

Arenguabi alased eesmärgid peaksid olema selged ja ambitsioonikad, seades määratletavad miinimumeesmärgid. Asjaomaste eesmärkide abil tuleks püüda täiustada kõigi elukvaliteeti valdkondades, nagu haridus, toitumine ning juurdepääs puhtale veele ja õhule.

2030. aastaks peaks kõigi meeste, naiste ja laste elukvaliteet asjaomaseid miinimumstandardeid ületama.

Valitsuste, kodanikuühiskonna ja erasektori vahelised tõhusad partnerlused on asjaomaste eesmärkide saavutamiseks üliolulised.

Järgmised sammud

EL soovib, et kõigi liikmesriikide valitsused nõustuksid väljapakutud ühise seisukohaga käesoleva aasta sügiseks, mil kõik ÜRO riigid kohtuvad selleks, et arutada praeguste, kuni 2015. aastani kehtivate arengueesmärkide suunas tehtud edusamme ning kavandada järgmist etappi.

ELi ühine seisukoht tuleks kaasata ülemaailmsetesse jõupingutustesse, mis käsitlevad eesmärkide seadmist säästvaks arenguks kõigis riikides.

Lugege täiendavalt ELi arenguabi kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad