Navigācijas ceļš

Pasaules karte, ko klāj cilvēku figūras, kas it kā dodas dažādos virzienos © iStock/Thomas Paschke

Jauna pieeja migrācijai ir noslēgt nolīgumus ar ES kaimiņiem un citām valstīm, no kuriem ieguvēji būtu attiecīgās valstis un to iedzīvotāji.

Migrācijas jomā Eiropas Savienība jau cieši sadarbojas ar citām valstīm, bet šī sadarbība varētu būt vēl labāka.

Vajadzība uzlabot koordināciju radās šogad, kad Arābu pavasara laikā pierobežas valstis pārpludināja migrantu plūsma, kas devās ES virzienā.

Pēkšņais migrantu pieplūdums deva iemeslu priekšlikumiem English migrācijas jautājumu risināt ar visaptverošu pieeju. Ņemot tos par pamatu, tagad Komisija ierosina stratēģiskāku politiku English migrācijas un mobilitātes jomā, - tādu, no kuras ieguvēja ir gan ES, gan izcelsmes valstis, gan paši migranti.

Plānā aicināts uz ciešāku sadarbību ar ārpussavienības valstīm, lai šī politika palīdzētu gūt maksimālo. Nabadzīgām valstīm migrācija var palīdzēt divējādi - ar naudu, ko migranti nosūta uz mājām, un ar pārņemto zinātību un jaunievedumiem.

ES cieši sadarbotos ārpussavienības valstīm arī tāpēc, lai panāktu, ka starptautiskās tiesības paredz pilntiesīgu aizsardzību bēgļiem un pārvietotajām personām.

Plānā būtu ņemta vērā arī ES vajadzība pēc efektīvas robežkontroles, lai samazinātu nelikumīgo migrāciju, veicinātu likumīgu migrāciju un labāk aizsargātu cilvēku tirdzniecības upurus.

Pasākumi migrācijas un mobilitātes jomā tiks saskaņoti ar ES politiku citās jomās - ārpolitikā, sadarbībā attīstības jomā, izglītībā, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā.

Vieglāka likumīgā migrācija

ES ir iecerējusi piešķirt lielāku nozīmi likumīgajai migrācijai un vīzu politikai attiecībā uz īslaicīgajiem iebraucējiem, tūristiem, studentiem, pētniekiem, darījumu cilvēkiem un ģimenēm. ES piedāvātu atvieglot vai atcelt vīzas ierobežojumus, ja partnervalstis izpildītu noteiktos kritērijus, arī tādās jomās kā migrācija, patvēruma piešķiršana un robežu pārvaldība.

Lai nodrošinātu labklājību, Eiropai ir vajadzīgs ārvalstu darbaspēks. Piemēram, sagaidāms, ka līdz 2020. gadam veselības aprūpē vien trūks aptuveni viens miljons speciālistu. Migranti var palīdzēt aizpildīt šīs un citas darbavietas.

Saskaņā ar ierosināto plānu ES turpinās veidot partnerattiecības ar kaimiņvalstīm Āfrikā un austrumos.

Partnerības migrācijas jomā pirmām kārtām tiktu piedāvātas tuvējām kaimiņvalstīm, tostarp Tunisijai, Marokai un Ēģiptei.

Šie nolīgumi palīdzētu gādāt par to, lai likumīgā migrācija būtu labi organizēta, lai tiktu veikti efektīvi un humāni pasākumi nelikumīgas migrācijas novēršanai un lai būtu lielāks ieguvums visiem.

Attiecībā uz citām valstīm Komisija ierosina pastiprināt sadarbību, vērā ņemot vairākus kopējus mērķus un uzdevumus.

ES imigrācijas portāls Englishfrançais

Vēl par migrāciju un mobilitāti English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites