Navigatsioonitee

Sisserändepoliitika, millest võidavad kõik - 21/11/2011

Maakaart igas suunas liikuvate kriipsujukudega © iStock/Thomas Paschke

Rändeküsimuste suhtes võetud uue lähenemisviisiga sõlmitaks ELi naaberriikide ning muude riikidega kokkulepped, millest saaksid kasu nii asjaomased isikud kui ka riigid.

Rändealane koostöö ELi ning muude riikide vahel on juba tugev, kuid seda saab veelgi täiustada.

Vajadus parema koordineerimise järele tõusis taas esile sellel aastal, kui nn araabia kevade käigus ELi rannikule saabunud sisserändajate laine pani proovile piiririikide suutlikkuse nendega tegeleda.

Sisserändevoo järsust suurenemisest johtuvalt tehti ettepanekud English kõikehõlmava lähenemisviisi vastuvõtmiseks rände valdkonnas. Nendest ettepanekutest lähtuvalt tegi komisjon nüüd ettepaneku strateegilisema poliitika English kohta rände- ja liikuvusküsimustes. Sellest saaksid kasu nii ELi riigid kui ka sisserändajad ning nende päritoluriigid.

Uues kavas kutsutakse üles tihedamale koostööle ELi mittekuuluvate riikidega, et saadav kasu oleks võimalikult suur. Vaesemad riigid saavad rändest kasu kahel viisil – tänu rahale, mida rändajad koju saadavad, ning tänu teadmiste ja innovatsiooni siirdele.

Samuti teeksid EL ja kolmandad riigid tihedat koostööd, et tagada pagulaste ja ümberasustatud isikute täielik kaitse rahvusvahelise õiguse alusel.

Kavas käsitletakse ka ELi vajadust tõhusa piirikontrolli järele, et vähendada ebaseaduslikku rännet, soodustada seaduslikku rännet ning kaitsta paremini inimkaubanduse ohvreid.

Sellega viidaks rände ja liikuvusega seotud meetmed kooskõlla ELi poliitikaga välissuhete, arengukoostöö, hariduse, majanduskasvu ja töökohtade loomise valdkonnas.

Seadusliku rände lihtsustamine

EL kavatseb pöörata suuremat tähelepanu seaduslikule rändele ja viisapoliitikale seoses lühiajaliste külastajate, turistide, õpilaste, teadlaste, ettevõtjate ja pereliikmetega. EL pakuks viisakohustuste hõlbustamist või tühistamist, kui partnerriigid täidavad kokkulepitud kriteeriumeid muu hulgas näiteks rände, varjupaiga ning piirihalduse küsimustes.

Jõukuse tagamiseks vajab Euroopa võõrtöölisi. Hinnanguliselt on näiteks 2020. aastaks ainuüksi tervishoiusektoris puudu ligikaudu miljon töötajat. Sisserändajad võivad aidata neid ning muid töökohti täita.

Uue kava kohaselt keskenduks EL jätkuvalt partnerlussuhete loomisele Aafrikas ning idapool asuvate naaberriikidega.

Rändepartnerlust pakutaks kõigepealt lähinaabritele, sealhulgas Tuneesiale, Marokole ja Egiptusele.

Need lepingud tagaksid seadusliku rände hea korralduse ning tõhusate ja inimlike meetmete võtmise ebaseadusliku rände vältimiseks. Samuti kindlustataks nendega kasu kõigile pooltele.

Teiste riikide puhul teeb komisjon ettepaneku tõhustada koostööd, võttes aluseks teatavad ühised eesmärgid.

ELi sisserändeportaal Englishfrançais

Lisateave rände ja liikuvuse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad