Kruimelpad

Ontwikkelingen in Libië: een overzicht van de reacties van de EU - 10/03/2011

Map of Northern Africa showing Libya © Fotolia

Als reactie op de aanhoudende gevechten in Libië heeft de Europese Unie sancties tegen het Libische bewind afgekondigd, die deze week zullen worden verlengd.

In een geest van solidariteit coördineren de lidstaten de repatriëring van hun onderdanen en voeren zij een gezamenlijke grenscontroleoperatie in Italië uit. Voorts wordt humanitaire hulp naar de regio gezonden.

De leiders van de EU komen op 11 maart bijeen om de reactie van de Unie op de gebeurtenissen in Libië en in de regio te bespreken.

Libië bovenaan op de agenda

De EU veroordeelt met klem het gebruik van geweld en geweldsmiddelen tegen burgers, en betreurt de repressieve maatregelen tegen vreedzame betogers, die grote aantallen burgerslachtoffers hebben geëist. Onder het presidium van het Hongaarse voorzitterschap van de Raad zijn de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Energie en Defensie van de lidstaten reeds bijeen­gekomen om de situatie te beoordelen.

De voorzitter van de Europese Raad heeft een buitengewone bijeenkomst van de EU-leiders op 11 maart in Brussel belegd, waar zijn voorstellen voor de strategische lijnen van de reactie van de Unie op de ontwikkelingen in Libië en Noord-Afrika zullen worden besproken.

Er zal een beleidsnota ter tafel liggen, die de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie op 8 maart hebben gepresenteerd en waarin een nieuw partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied wordt voorgesteld.

Vandaag 10 maart komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie in Brussel bijeen om met het oog op de komende Europese Raad van gedachten te wisselen.

De hoge vertegenwoordiger van de EU, Catherine Ashton, heeft een taskforce ingesteld in het kader waarvan de Europese Dienst voor extern optreden en deskundigen van de Commissie samen het bestaande instrumentarium van de Unie zullen aanpassen met het oog op bijstandsverlening aan de landen van Noord-Afrika. Doel is te voorzien in een uitgebreid pakket aan maatregelen die op de behoeften van de verschillende landen zijn afgestemd. Een technische onderzoeksmissie is de situatie in Libië ter plaatse gaan beoordelen.

Wapenembargo en andere sancties

Op 10 maart zal de Unie Libië, en met name de voornaamste financiële instellingen van het land, nieuwe sancties opleggen.

Op 28 februari is al, conform de resolutie van de VN-Veiligheidsraad, een wapenembargo afgekondigd, en ook is een verbod uitgevaardigd op de handel met Libië in uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt. De Raad heeft het besluit in een ongezien tempo goedgekeurd.

De Unie heeft tevens een visumverbod en een bevriezing van tegoeden opgelegd aan Muammar Kadhafi en andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen burgers. Met de sancties voert de EU de maatregelen uit waartoe de VN heeft opgeroepen, en gaat zij zelfs nog een stap verder.

De onderhandelingen over een kaderovereenkomst tussen de EU en Libië en de lopende samenwerkingscontracten met het land zijn met ingang van 22 februari opgeschort.

Bespoedigen van de repatriëring van EU-onderdanen

De EU heeft haar middelen gebundeld voor de evacuatie van haar burgers uit Libië. De diplomatieke missies van de lidstaten in Tripoli hebben dag en nacht gewerkt om onderdanen te repatriëren, in coördinatie met de Hongaarse ambassade die de Unie ter plaatse vertegenwoordigt. Sinds 23 februari verleent het waarnemings- en informatiecentrum (Monitoring and Information Centre (MIC)), als onderdeel van het mechanisme voor civiele bescherming, bijstand bij het zoeken naar en het beschikbaar stellen van middelen voor de evacuatie, onder meer over zee.

De lopende evacuaties zijn vooral gericht op Tripoli, Benghazi en de streek van Jalu / Nafura. Het MIC werkt aan rampenplannen om EU-burgers over zee uit Tripoli en de wijde omgeving te evacueren, mocht evacuatie door de lucht onmogelijk worden.

De cel transportplanning van de Militaire Staf van de Unie houdt contact met de lidstaten en het MIC om de coördinatie van de militaire middelen voor evacuatie of voor humanitaire doeleinden te faciliteren. Het Situatiecentrum van de Europese Unie houdt toezicht op de situatie en ondersteunt de inspanningen van de lidstaten. Het onlinesysteem van de consulaire posten helpt bij de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten. Het Satellietcentrum van de EU levert beeld­materiaal om de evacuatie te ondersteunen.

Grenscontroleoperatie

Grenscontroleoperatie In het centrale Middellandse Zeegebied voeren Italië en het Europees Buitengrenzenagentschap Frontex een gezamenlijke operatie uit onder de naam "Hermes 2011". De operatie, die op 20 februari van start is gegaan op formeel verzoek van de Italiaanse regering, moet Italië helpen de huidige en de potentiële migratiestromen uit Noord-Afrika onder controle te houden. Een groot aantal EU-lidstaten heeft voor deze operatie technische uitrusting (zoals materieel voor zee- en luchtvervoer) en gespecialiseerd personeel ter beschikking gesteld.

Daarnaast zijn Frontex en Europol begonnen met een risicoanalyse voor de regio, om beter op de ontwikkelingen te kunnen reageren.

Humanitaire hulp

De humanitaire toestand in Libië blijft evenwel zeer onduidelijk, omdat de toegang erg beperkt is en er nog maar weinig humanitaire organisaties ter plaatse zijn. Deskundigen van de Europese Commissie zijn in het oostelijke landsdeel ingezet en maken daar een eerste inschatting van de humanitaire noden.

De Hongaarse staatssecretaris Enikő Győri en de Europese commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding, Kristalina Georgieva, hebben op 2 en 3 maart een bezoek gebracht aan de Tunesische grens met Libië, om informatie uit de eerste hand te verkrijgen.

De Commissie heeft 30 miljoen euro uitgetrokken om de humanitaire noden in Libië en de buurlanden te lenigen. In een eerste fase wordt voorzien in medische bijstand en voedselhulp, onderdak en andere basisbehoeften voor vluchtelingen die de grenzen met Tunesië en Egypte oversteken. Zodra de veiligheidssituatie in Libië het toelaat, zal ook in het binnenland hulp worden verstrekt.

Vorige week zijn twee teams deskundigen van ECHO (het directoraat-generaal voor humanitaire hulp en civiele bescherming van de EU) aan de grenzen met Tunesië en met Egypte ingezet om de humanitaire crisis te analyseren.

Na de gezamenlijke oproep van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN en de Internationale Organisatie voor Migratie om een massaal humanitair evacuatieprogramma op te zetten voor tienduizenden Egyptenaren en andere onderdanen van derde landen die zich aan de grenzen van Tunesië c.q. Egypte bevinden, heeft de Europese Commissie al een groot deel van de middelen aan beide organisaties toegezegd.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links