Navigatsioonitee

Arukam ja tõhusam arenguabi - 07/12/2010

Euroopa arengupäevade logo koos URL-lingiga eudevdays.eu © EU

Euroopa arengupäevad on iga-aastane foorum, kus otsustatakse ELi lähenemisviisi üle vaesuse vastu võitlemiseks kogu maailmas.

Ligikaudu 7 000 inimest osales 6.-7. detsembril Brüsselis toimunud Euroopa arengupäevadel Englishfrançais . Arutati, kuidas pakkuda abi tõhusamalt ja tulemuslikumalt, käsitledes selliseid probleeme nagu toiduga kindlustatus, vesi, tervishoid, haridus, inimõigused, sooline võrdõiguslikkus, demokraatia, head juhtimistavad ning majanduslik ja sotsiaalne kasv.

EL koos oma liikmesriikidega on maailma suurim abiandja. Tema panuseks on üle poole arenguriikide abistamiseks kuluvast rahast. Samuti soodustab EL arengut, avades oma turud ekspordile ning julgustades piirkondlikku majanduslikku integratsiooni.

Isegi majanduslanguse tingimustes arvas koguni 89% eurooplastest, et arenguabi on jätkuvalt väga või küllaltki oluline, nagu selgub 2010. aastal läbiviidud küsitlusest English . Ligikaudu 50% eurooplastest on seisukohal, et EL peaks täitma oma kohustust suurendada 2015. aastaks abi osakaalu 0,7%-ni kogurahvatulust ning 14% neist soovib, et EL panustaks veelgi rohkem.

Käesoleva aasta foorumil keskenduti ka maailma vähimarenenud riikide erivajadustele, soolisele võrdõiguslikkusele ning võltsravimite probleemile.

Üks Euroopa arengupäevade komisjon uuris ka laste õiguste arengupoliitikasse kaasamise eeliseid. Parimate tavade vahetamist käsitleval seonduval seminaril uuriti kakaotööstuses töötavate laste viletsat olukorda.

Teine komisjon esitles ELi arengupoliitika väljakujunemist ning selle rolli demokraatia toetamisel arenguriikides. Toimusid ka arutelud teemal, kuidas võidelda vaesuse vastu soolise võrdõiguslikkuse edendamise abil. Samas toimus arutelu kohalike ametiasutuste rolli üle.

Veelgi olulisem on, et komisjon käsitles tulevast ELi algatust täiustada arenguriikides juurdepääsu energiale ning ELi edusamme ÜRO seatud aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel, mille raames on püstitatud ülemaailmsed eesmärgid vaesuse vähendamiseks 2015. aastaks.

Foorumi käigus avalikustati mitmeid aruandeid ja uuringuid, sealhulgas ka Euroopa 2010. aasta arenguaruanne English .

Lugege täiendavalt ELi ja arenguabi kohta Englishfrançais
EuropeAid

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad