Navigatsioonitee

Turvalisema Euroopa nimel - 22/11/2010

ELi lipuga kaunistatud mütsi kandev mees binokliga © EL

Viis tihedama koostööga seotud eesmärki, et tegeleda organiseeritud kuritegevusest, terrorismist, küberkuritegevusest, kriisidest ja loodusõnnetustest tulenevate julgeolekuohtudega.

Eelmisel aastal avaldatud uurimuse English kohaselt soovivad viiest eurooplasest neli rohkem ELi tasandil võetavaid meetmeid organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemisel.

ELi liikmesriigid teevad juba paljudes valdkondades koostööd kodanike ja ettevõtete kaitsmiseks. Kuid on vaja koordineeritumat strateegiat, et võidelda organiseeritud kuritegevusest, rahvusvahelisest terrorismist, küberkuritegevusest, ning looduslikest ja inimtekkelistest kriisidest ja katastroofidest tulenevate ning kiiresti arenevate julgeolekuohtudega.

Sisejulgeoleku strateegias DeutschEnglishfrançais määratletakse viis peamist eesmärki tõhustatud koostöö saavutamisel.

Organiseeritud kuritegevus

ELi liikmesriigid ning ühendusse mittekuuluvad riigid teeksid tihedamat koostööd, et tuvastada ning kõrvaldada kuritegelikud võrgustikud, kaitsta majandust organiseeritud kuritegevuse eest ning võtta vastu seadused, mis võimaldavad ametiasutustel konfiskeerida kuritegelikul teel saadud hüved.

Terrorism

Võetaks meetmeid, et takistada terroristide juurdepääsu rahastamisele ja vahenditele, kaitsta ELi transpordi infrastruktuure ning aidata kogukondadel hoida ära radikaliseerumist ning tulevaste terroristide värbamist.

Küberkuriteod

EL aitaks paremini varustada politseiasutusi, prokuröre ning kohtunikke, et tõhusamalt võidelda küberkuritegevuse vastu, võimaldades sellealaseid koolitusi ning kehtestades rangemaid õigusakte; teeks tihedamat koostööd asjaomase sektoriga, et parandada võrguühenduse turvalisust ning tugevdada ELi kaitset küberkuritegevuse rünnakute puhul. Uus Euroopa keskus koondaks eksperdid, kes uuriksid ning aitaksid küberkuritegevust ära hoida. Infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade võrgustik oleks valmis küberkuritegevuse rünnakutele reageerima.

Piiride haldamine

Riigid võtaksid ühismeetmeid võimalike ohtude puhul ELi välis- ja sisepiiridel ning esitaksid inimkaubandust, ebaseaduslikku sisserännet ning salakaubandust käsitlevaid ühisaruandeid. Esitataks ka välispiiride seiresüsteem, mis tagaks tõhusama keskendumise paikadele, kust sisenetakse ELi kõige sagedamini.

Kriisiohjamine

ELi liikmesriikide valitsused teeksid koostööd, et tagada vajaliku infrastruktuuri, varustuse ning väljaõppe saanud personali olemasolu kohapeal, et reageerida viivitamata ELis ja väljaspoole seda kujunenud hädaolukordadele, mis on kas looduslikud või inimtekkelised.

Juba on alustatud tööd asjaomase kava 41 meetme puhul, eesmärgiga neid rakendada nüüdsest kuni 2014. aastani.

Lugege täiendavalt sisejulgeoleku kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad