Navigačný riadok

Rozširovanie - aktuálny stav - 11/11/2010

Stratégia rozširovania pre rok 2010 a hodnotenie pokroku pri plnení podmienok členstva zo strany Chorvátska, Islandu, Turecka, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska a Kosova.

Ďalšie rozširovanie zostáva politickou prioritou EÚ a jej 27 členských štátov. Rozširovanie hraníc posilní bezpečnosť, mier, hospodársky rast a politický vplyv Európy.

V správe z roku 2010 o stratégii rozšírenia sa hodnotí aktuálny stav rozšírenia a spôsoby, ako pomôcť kandidátskym krajinám, t.j. krajinám západného Balkánu, Islandu a Turecku, pri realizácii reforiem potrebných na pristúpenie.

Na podporu týchto reforiem vymedzila EÚ pre obdobie 2007 - 2013 financie vo výške 11,6 miliárd EUR. Jednou z výhod, ktorú krajiny už v súčasnosti môžu využívať, je slobodný prístup k jednotnému trhu EÚ pre takmer všetok export. Ide o kľúčový nástroj, ktorý napomáha najmä krajinám trpiacim dôsledkami globálnej hospodárskej krízy.

Kľúčovými výzvami ostáva zlepšenie právnych noriem, fungovania verejnej správy, uplatňovania slobody slova a podmienok sociálne vylúčených skupín.

Krajiny, ktoré boli sformované po rozpade Juhoslávie tiež potrebujú vyriešiť otázky vyplývajúce z konfliktov, ktoré ich sužovali.

Pokiaľ ide o Čiernu Horu, Komisia navrhuje, aby jej Rada udelila štatút kandidátskej krajiny. Prístupové rokovania sa môžu začať až po tom, čo krajina dosiahne potrebnú úroveň súladu s podmienkami členstva v EÚ. V tejto súvislosti musí splniť viacero kľúčových priorít.

Komisia sa nazdáva, že prístupové rokovania s Albánskom sa môžu začať až po tom, čo krajina dosiahne potrebnú úroveň súladu s podmienkami členstva v EÚ. V tejto súvislosti musí splniť viacero kľúčových priorít.

Chorvátsko sa dostáva do konečnej fázy pristúpenia. Potrebuje však splniť kritériá v oblasti súdnej nezávislosti a základných práv.

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko čaká na rozhodnutie vlád EÚ o tom, či začať rokovania o členstve.

Srbsko požiadalo o členstvo v EÚ v decembri 2009. Vlády EÚ požiadali Komisiu minulý mesiac, aby predložila stanovisko k tejto žiadosti.

V súvislosti s Bosnou a Hercegovinou vyjadrila Komisia obavy týkajúce sa pomalého pokroku pri realizácii veľkého počtu reforiem, ktoré sú nevyhnutné pre členstvo v EÚ. Komisia tiež zdôraznila európsku perspektívu Kosova a svoju pripravenosť pomôcť pri riešení mnohých výziev technického či legislatívneho charakteru, ktorým Kosovo čelí.

Pomalý pokrok v prístupových rokovaniach môže Turecko podľa Komisie urýchliť, ak splní svoje povinnosti vyplývajúce z colnej únie s EÚ Englishfrançais, t. j. otvorí svoje prístavy a letiská doprave z Cypru.

Island, ktorý začal prístupové rokovania s EÚ tento rok, má výhodu v tom, že je členom Európskeho hospodárskeho priestoru a Schengenskej dohody o bezhraničnom pohybe.

Viac o rozširovaní EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy