Cesta

EU koordinuje pomoc zem??t??esen??m posti??en??mu Haiti - 15/01/2010

Katedr??la v hlavn??m m??st?? Port-au-Prince po skon??en?? zem??t??esen?? ?? EU

Na pomoc ji?? byly uvoln??ny 3 miliony eur a dal???? finan??n?? prost??edky mohou n??sledovat.

V ??ter?? 12. ledna 2010 postihlo Haiti zem??t??esen?? o s??le 7 stup???? Richterovy stupnice. B??hem n??kolika hodin pot?? poskytla EU na okam??itou pomoc 3 miliony eur.

Rychle zareagovaly i ??lensk?? st??ty, kter?? prost??ednictv??m tzv. mechanismu civiln?? ochrany umo??nily EU koordinovat pomoc jednotliv??ch zem??. P??trac?? a z??chrann?? t??my ze zem?? Unie jsou u?? na m??st?? a pracuj?? v ter??nu. Doru??eny byly i nezbytn?? v??ci, jako jsou za????zen?? na ??i??t??n?? vody, poln?? nemocnice a stany.

???Stejn?? jako v minulosti mus??me i nyn?? uk??zat, ??e jsme skute??n??m ???celosv??tov??m spole??enstv??m???, kter?? dok????e nal??zt pot??ebn?? zdroje na z??chranu ??ivot?? a obnovu posti??en??ch oblast??,??? uvedla vysok?? p??edstavitelka EU pro zahrani??n?? v??ci Catherine Ashtonov??.

Odborn??ci Komise nyn?? spolu se sv??mi mezin??rodn??mi partnery na Haiti zji????uj?? nejnal??hav??j???? pot??eby m??stn??ch obyvatel. Pot?? bude s nejv??t???? pravd??podobnost?? poskytnuta dal???? finan??n?? pomoc.

Dal???? informace o humanit??rn?? pomoci EU na Haiti Englishfran??ais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy