Navigatsioonitee

Bulgaaria ja Rumeenia peavad tõhustama korruptsioonivastast võitlust - 24/07/2008

Komisjoni Berlaymont' hoone, millel on Bulgaariat ja Rumeeniat ELi liikmeks saamise puhul tervitav plakat

Viimaste arenguaruannete kohaselt peavad kaks kõnealust riiki rohkem panustama kohtureformi ja korruptsioonivastasesse võitlusse.

Kui Bulgaaria ja Rumeenia ELiga 2007. aastal ühinesid, oli mõlemal riigil nõrku kohti kohtusüsteemis ning probleeme korruptsiooniga. Samuti oli Bulgaarial raskusi organiseeritud kuritegevuse kontrolli alla saamisega. Mõlemalt nõuti kõnealuste küsimuste lahendamist ning sellega seotud edusammud on nüüdseks kirja pandud kahte uude aruandesse.

Üldiselt võib järeldada, et mõlemad riigid on teinud tõsiseid jõupingutusi (eelkõige kohtureformi alal) ja edusamme võib märgata. Kuid vaja oleks teha veelgi enam.

Praeguseks on Rumeenias kaasaegse kohtusüsteemi põhiosad paigas, kuid struktuur on jätkuvalt nõrk ning kõrgemal tasemel esinevad korruptsioonijuhtumid on sageli politiseeritud. Aruandes kutsutakse Rumeenia valitsust üles reforme veelgi täiustama.

Bulgaariat hoiatatakse, sest tema võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ei ole andnud piisavalt häid tulemusi. Kurjategijad jäävad sageli karistuseta ning tihtipeale ei külmutata ka nende rahalisi vahendeid. Samuti ei reguleerita suures osas ka erakondade rahastamist. Finantsjuhtimises esinevad ebakõlad on põhjuseks, miks komisjon on viimase kuue kuu jooksul osa ELi poolsest rahastamisest peatanud.

Aruande raames kutsutakse Bulgaariat üles muutma oma sõnad tegudeks ning viima tõepoolest ellu lubatud põhjalik reform.

Kõnealuste hinnangute aluseks on teave mõlema riigi valitsuselt, Euroopa Komisjonilt, Bulgaarias ja Rumeenias asuvatelt teiste ELi liikmesriikide esindajatelt ning kodanikuühiskonna organisatsioonidelt.

Mõlemale riigile seatakse eesmärgid. Rumeenia peab kehtestama korruptsioonivastased meetmed kohalikele omavalitsustele ning Bulgaaria muutma põhiseadust, et kõrvaldada kahtlused kohtusüsteemi sõltumatuse ja usaldusvääruse osas.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad