Navigatsioonitee

Euroopa Ülemkogu reageerib Lampedusa tragöödiale - 25/10/2013

President Barroso © Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Ülemkogu oktoobrikuu kohtumisele järgnenud avalduses andis president Barroso ülevaate toimunud aruteludest, mille raames käsitleti VKEde juurdepääsu rahastamisele, õigusloome kvaliteeti, kaubanduslepingut Kanadaga, eelseisvat idapartnerluse tippkohtumist ning rände- ja põgenikeprobleemi.

Reedel, 25. oktoobril jätkas ülemkogu arutelu majandusolukorra üle. Keskenduti küsimusele, kuidas võiksid teenused majandusele rohkem kasu tuua, eeskätt rahastamisvahendite kättesaadavuse parandamise abil VKEde jaoks. ELi juhid leppisid kokku suurendada märkimisväärselt VKEde rahastamist struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Euroopa Ülemkogu toetas jõuliselt komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT). President Barroso toonitas ühtse turu aluseks olevate ühiseeskirjade tähtsust ning väljendas selgelt, et programmi raames keskendutakse asjaomaste eeskirjade kvaliteedi parandamisele, tagades nende eesmärgile vastavuse ja viies tekitatava koormuse miinimumini. Euroopa Liit peaks võtma meetmeid vaid siis, kui ta suudab pakkuda tegelikku lisaväärtust. Ta peab osalema suurelt suurtes asjades ja väikselt väiksemates asjades.

Euroopa Ülemkogu tunnustas poliitilist kokkulepet Kanadaga sõlmitava laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu üle ning arutas üksikasjalikult peagi Vilniuses toimuvat idapartnerluse tippkohtumist. President Barroso märkis, et sellest võib kujuneda tõeliselt tähelepanuväärne sündmus, sest idapartnerite poliitilise assotsieerimise ja majandusliku integreerimise ühise eesmärgi saavutamine on lähedal. Euroopa Ülemkogu käsitles suhteid Ukraina, Moldova ja Gruusiaga ning on selge, et pärast Vilniuse tippkohtumist on hädavajalik selle valdkonnaga edasi tegeleda.

Tippkohtumise vahest kõige olulisem arutelu puudutas Lampedusat ning ebaseadusliku sisserände ja põgenikeprobleemi Euroopas. Tegemist ei ole uue probleemiga. EL on tegelenud nende küsimustega aastaid, kuid hiljutiste tragöödiate taustal on teema taas kiireloomuliseks muutunud. Komisjon juhib selle probleemiga tegelevat rakkerühma ning esitab detsembris Euroopa Ülemkogule aruande. President Barroso soovib Euroopa Liidu jõulisemat reageerimist eesmärgiga tugevdada otsingu- ja päästeoperatsioone, aidata olukorrast kõige enam mõjutatud ELi piiririike, teha rändevoogude juhtimise nimel koostööd päritolu- ja transiidiriikidega ning võidelda organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubandusega.

President Barroso leidis, et tegemist oli olulise tippkohtumisega, millel oli ulatuslik päevakord ning kus tehti mitmetes valdkondades tõelisi edusamme.

President Barroso avaldus Euroopa Ülemkogu kohtumisele järgnenud viimasel pressikonverentsil, 25. oktoober 2013 English

President Barroso avaldus õigusloome kvaliteeti käsitlenud kohtumisel ELi juhtidega, 24.–25. oktoober 2013 English

Euroopa Ülemkogu järeldused

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad