Navigatsioonitee

President Barroso prioriteedid mais toimuvaks ELi tippkohtumiseks - 14/05/2013

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso © EU

ELi juhtide kohtumise eel kutsub komisjon üles astuma otsustavaid samme energia siseturu saavutamiseks ning maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks.

President Barroso saatis ELi liikmesriikide juhtidele kirja, milles ta tõi välja ELi ees seisvad probleemid, mis on seotud kõrgete energiahindade ning maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumisega.

Energeetika

Killustatud energiaturg koos suutmatusega kasutada ära energiatõhususe võimalusi (nt odavamate ja puhtamate energiaallikate abil) on põhjustanud energiahindade suure erinevuse ELi piires.

Energia siseturu loomise lõpuleviimine ning ELi energiareformi paketi DeutschEnglishfrançais rakendamine aitaksid seda probleemi lahendada. Samuti tuleb astuda täiendavaid samme, et hõlbustada jätkusuutlikke era- ja riiklike investeeringuid energiataristusse.

Euroopa peab mitmekesistama oma energiavarustust. See nõuab uute rahvusvaheliste allikate kasutuselevõttu ning kooskõlastatumat lähenemisviisi ELi liikmesriikide vahel taastuvate energiaallikate ja süsivesinike osas.

Kõik need meetmed koos suurendavad ELi ettevõtjate konkurentsivõimet ning tagavad selle, et nii nemad kui ka tarbijad ei maksa energia eest liiga palju.

Maksupettus ja maksudest kõrvalehoidumine

Hinnangute kohaselt jäävad ELi liikmesriigid ilma kümnetest miljarditest maksuparadiisidesse paigutatud eurodest. Maksupettus ja maksudest kõrvalehoidumine piiravad valitsuste suutlikkust koguda tulu ning pidada kinni majanduspoliitika kavadest.

Õiglase ja võrdsusel põhineva maksusüsteemi loomine tagaks selle, et kõik, alates lihttöötajatest ja lõpetades rahvusvaheliste ettevõtetega, annaksid õiglase panuse riigi rahandusse.

Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks on vaja võtta meetmeid nii liikmesriikide, ELi kui ka ülemaailmsel tasandil. Komisjon on teinud ettepaneku hoiuseintresside maksustamise direktiivi DeutschEnglishfrançais kohaldamisala laiendamise kohta. Sellele järgneb ettepanek laiendada riikidevahelist automaatset teabevahetust, et hõlmata ka dividendid ja kapitalikasum.

Samuti kustub komisjon liikmesriikide valitsusi üles rakendama maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastast võitlust käsitlevat tegevuskava ning kahte soovitust maksuparadiiside ja agressiivse maksuplaneerimise kohta.

Oma kirjas soovitab president Barroso ka ELi juhtidel leppida kokku tugevas seisukohas, et suunata rahvusvahelisi jõupingutusi maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise piiramiseks eesseisvatel G8 ja G20 kohtumistel.

Lisateave 22. mai ELi tippkohtumise kohta

President Barroso kiri English

Taustteave energeetika kohta

Taustteave maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad