Navigačný riadok

Reforma rozpočtu, zmena Európy - 21/11/2012

V celej Európe sa rodiny snažia rozumne hospodáriť so svojimi peniazmi. Odriekajú si niektoré potešenia a investujú do toho, čo sa zúročí v budúcnosti.

Európska únia postupuje rovnako. Komisia vo svojom návrhu rozpočtu odporúča investovať dnes v záujme budúceho rastu. Daňoví poplatníci tak za svoje peniaze dostanú viac. Pôjde o skutočne európsky rozpočet – rozpočet pre začlenenie.

Stimulácia rastu v celej Európskej únii

Veľká časť rozpočtu sa použije na podporu zamestnávania ľudí a rastu hospodárstva. Nový nástroj Connecting Europe sa použije na financovanie dobudovania chýbajúcich prepojení v oblastiach energetiky, dopravy a informačných technológií.

Výrazné navýšenie prostriedkov sa plánuje v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, výskumu a inovácie v záujme tvorby pracovných miest a nápadov pre budúcnosť. Prostriedky pre menej rozvinuté regióny sa použijú na zamestnanosť a rast, čo bude prínosom pre celú Európu.

Bezpečnejšia Európa

Veľa dnešných výziev prekračuje hranice medzi štátmi. Pre Európu je lacnejšie, ak na ne reaguje jednou koordinovanou politikou, než prostredníctvom 27 individuálnych politík.

Bezpečné a zdravé potraviny sa stanú jadrom zmien financovania poľnohospodárstva v Európe. 30 % priamych platieb farmárom sa bude viazať na zohľadňovanie environmentálnych aspektov v poľnohospodárstve.

EÚ bude chrániť životné prostredie, podporovať energetickú efektívnosť a boj proti zmenám klímy, posilňovať súdržnosť a súčasne propagovať sociálne ciele. Môže to priniesť významné synergické efekty a úspory z rozsahu v rôznych oblastiach.

Nový rozpočet posilní aj riadenie vonkajších hraníc Európy a zvýši prostriedky na potláčanie závažnej trestnej činnosti, terorizmu a počítačovej kriminality.

Posilnenie Európy na svetovej scéne

Nové technológie relativizujú vzdialenosti. V čase meniacich sa aliancií a vznikajúcich nových síl sa musí Európa viac snažiť, aby bolo jej hlas vo svete počuť.

Investície na podporu európskych záujmov porastú. Nedávny vývoj v južnom Stredomorí opätovne dokázal, aký dosah na Európu majú dramatické udalosti v jej susedstve. Stimuly sa poskytnú tým krajinám, ktoré zavedú politické a hospodárske reformy na posilnenie demokracie v tomto regióne.

Európa, ktorá celosvetovo poskytuje viac ako polovicu rozvojovej pomoci, rešpektuje svoj záväzok zvýšiť objem prostriedkov v tejto oblasti na úroveň 0,7 % HND do roku 2015. Nový rozpočet napĺňa tento sľub.

Spravodlivejší a transparentnejší rozpočet

Daňoví poplatníci musia mať možnosť kontroly nakladania s rozpočtovými prostriedkami. Nový rozpočet by mal byť jednoduchší, transparentnejší a spravodlivejší. Navrhujeme zmeny spôsobu financovania rozpočtu a vytvorenie nových zdrojov s cieľom čiastočne nahradiť príspevky založené na hrubom národnom dôchodku každého členského štátu. Zastávame názor, že takýto návrh bude výhodný pre rodiny aj pre vlády.

Navrhovaný rozpočet bude súčasťou diskusie medzi vedúcimi predstaviteľmi EÚ, ktorí sa stretnú 22. - 23. novembra v Bruseli.

Viac o finančnom rámci na roky 2014 až 2020 DeutschEnglishfrançais

Viac o plánovaní rozpočtu EÚ DeutschEnglishfrançais

Viac o rozpočte EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy