Navigatsioonitee

Uus eelarve muutuvale Euroopale - 21/11/2012

Kõikjal Euroopas mõtlevad pered kokkuhoiule. Kulutatakse vähem luksusele, et investeerida sellesse, mis on tuleviku seisukohast tähtis.

Euroopa Liit teeb täpselt sedasama. Komisjon tahab oma eelarveettepanekuga investeerida homsesse majanduskasvu juba täna. Maksumaksjad saavad oma raha eest rohkem tagasi. Sellest saab tõeline Euroopa eelarve. Integratsiooni toetav eelarve.

Majanduskasvu toetamine kogu Euroopa Liidus

Suurt osa eelarvest kasutatakse tööhõive ja majanduskasvu suurendamiseks. Uuest Euroopa ühendamise rahastust finantseeritakse puuduvaid lülisid energeetikas, transpordis ja infotehnoloogias.

Märkimisväärne hulk raha suunatakse haridusse ja kutseõppesse ning teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et luua uusi töökohti ja genereerida uusi ideid tulevikuks. Vähemarenenud piirkondadele ettenähtud raha kasutatakse töökohtade loomiseks ja majanduskasvu tekitamiseks, millest on kasu kogu Euroopale.

Euroopa turvalisemaks

Paljud tänased probleemid ületavad riigipiire. Euroopale on palju odavam rakendada kooskõlastatud poliitikat kui 27 liikmesriigi erinevat poliitikat.

Euroopa põllumajanduse uue rahastamismudeli keskmes on ohutu ja tervislik toit. Põllumajandustootjatele makstavatest otsemaksetest sõltub tulevikus 30% sellest, kas nad muudavad sektori keskkonnasäästlikuks.

Iga euro abil kaitstakse samaaegselt keskkonda, suurendatakse energiatõhusust ja edendatakse kliimamuutuse vastaseid meetmeid, tugevdatakse ühtekuuluvuspoliitikat ning aidatakse saavutada sotsiaalseid eesmärke. Sellel võib olla suur mõju paljudes valdkondades.

Uue eelarvega tugevdatakse ka Euroopa välispiiride haldamist ning suunatakse uusi vahendeid võitlusesse raskete kuritegude, terrorismi ja küberkuritegevusega.

Euroopa rahvusvahelise mõju suurendamine

Tehnoloogia areng muudab maailma väiksemaks. Muutuvad liitlassuhted ja esilekerkivad uued jõud tähendavad seda, et Euroopa peab oma mõjujõu säilitamiseks rohkem pingutama.

Euroopa huvide kaitsmisesse tehtavaid investeeringuid suurendatakse. Hiljutised sündmused Vahemere lõunakaldal on järjekordselt demonstreerinud naaberriikides aset leidvate dramaatiliste sündmuste mõju Euroopale. Riikidele, kes viivad piirkonnas läbi demokraatiat tugevdavaid poliitilisi ja majandusreforme, pakutakse stiimuleid.

Euroopa annab üle poole maailma arenguabist ning on võtnud endale kohustuse kulutada selleks 0,7% kogurahvatulust aastaks 2015. Uues eelarves on sellega arvestatud.

Õiglasem ja läbipaistvam eelarve

Maksumaksjatele peab olema selge, millele nende raha kulutatakse. Uus eelarve peab olema lihtsam, läbipaistvam ja õiglasem. Ettepanekus esitatakse muudatusi eelarve rahastamise osas, luues uued tuluallikad, mis peavad osaliselt asendama liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid makseid. Usume, et see on parem lahendus nii tavainimeste kui ka valitsuste jaoks.

Eelarveettepanek tuleb arutlusele 22. ja 23. novembril Brüsselis toimuval ELi liikmesriikide juhtide kohtumisel.

Lisateavet eelarvekava 2014–2020 kohta DeutschEnglishfrançais

Lisateavet ELi eelarve kavandamise kohta DeutschEnglishfrançais

Lisateavet ELi eelarve kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad