Ścieżka nawigacji

Komisja tworzy podstawy unii bankowej - 17/09/2012

Flagi państw członkowskich UE © UE

Zwykła koordynacja już nie wystarczy – potrzebujemy teraz ściślejszego nadzoru i większej integracji na szczeblu UE, aby uniknąć w przyszłości kryzysów bankowych, odbudować zaufanie do systemu finansowego i chronić klientów.

Chociaż banki coraz częściej prowadzą działalność w skali transgranicznej, nadzór nad nimi pozostaje w gestii organów krajowych. Wspólna waluta i ścisła integracja finansowa w strefie euro sprawiają, że strefa ta jest szczególne narażona na wystąpienie kryzysów bankowych, które mogą stopniowo objąć swoim zasięgiem poszczególne kraje UE.

Komisja uważa, że rozwiązaniem może być większy nadzór bankowy na szczeblu UE. W 2011 r. ustanowiono już trzy organy nadzoru zajmujące się koordynacją działań krajowych organów regulacyjnych i zagwarantowaniem spójnego stosowania unijnych przepisów.

Zgodnie z nową propozycją Komisji Europejski Bank Centralny (EBC) English otrzymałby nowe uprawnienia umożliwiające monitorowanie wyników działalności ponad 6 000 banków w strefie euro. Porozumienie w tej sprawie nosiłoby nazwę jednolitego mechanizmu nadzorczego.

EBC przejąłby takie zadania jak: decydowanie o wydawaniu bankom i innym instytucjom kredytowym licencji na działalność, kontrolowanie spełniania przez nie wymogów kapitałowych (dotyczących płynności) umożliwiających im kontynuację działalności nawet wtedy, gdy ponoszą straty, i prowadzenie nadzoru nad konglomeratami finansowymi.

W przypadku wykrycia naruszeń przepisów dotyczących wymogów kapitałowych – lub ryzyka ich naruszenia – EBC będzie mógł żądać od danego banku podjęcia działań naprawczych. Krajowe organy nadzoru będą w dalszym ciągu wykonywać swoje zadania związane z bieżącym nadzorem.

Unię bankową będą uzupełniać przepisy, które zaproponowano już na początku bieżącego roku, a mianowicie: jednolity zbiór przepisów w sprawie wymogów kapitałowych, zharmonizowane systemy ochrony depozytów oraz nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

W styczniu 2013 r. rozpocznie się proces wdrażania nowego mechanizmu nadzorczego – EBC przejmie odpowiedzialność nadzorczą w odniesieniu do niektórych banków, które otrzymały pomoc ze środków publicznych lub wystąpiły o jej przyznanie. Następnie z dniem 1 stycznia 2014 r. nadzorem objęte zostaną wszystkie banki.

Przedłożony wniosek ustawodawczy jest najnowszym z szeregu inicjatyw UE, które podjęto, aby zapobiec powtórzeniu się kryzysu bankowego z 2008 r. Oprócz tworzenia na szczeblu unijnym organów nadzoru UE zaczęła także prace nad wprowadzeniem wymogów kapitałowych dla banków, restrukturyzacją sektora finansowego poprzez likwidację nieradzących sobie banków i wprowadzeniem gwarancji dla depozytów bankowych.

Więcej na temat unijnych przepisów bankowych i nadzoru

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki