Navigatsioonitee

Komisjon loob pangandusliitu - 17/09/2012

ELi 27 liikmesriigi lipud © EL

Pelgalt kooskõlastamisest enam ei piisa – vaja on tugevamat järelevalvet ja integratsiooni ELi tasandil, et vältida panganduskriiside kordumist tulevikus, taastada usaldus finantssüsteemi vastu ning kaitsta hoiustajaid.

Kuigi pankade piiriülene tegevus on üha enam kasvanud, on selle kontroll jäänud riiklikule tasandile. Ühisraha ja finantssektori tugeva lõimumise tõttu valitseb euroalal eriline oht panganduskriiside kandumiseks ühest ELi liikmesriigist teise.

Komisjoni arvates on lahenduseks tugevam järelevalve ELi tasandil. 2011. aastal loodi juba kolm järelevalveasutust, et aidata koordineerida riiklike reguleerivate asutuste tööd ning tagada ELi eeskirjade järjekindel rakendamine.

Komisjoni uue ettepaneku kohaselt antaks Euroopa Keskpangale (EKP) English uued volitused ligikaudu 6000 euroala panga tegevuse järelevalveks. Uut korraldust nimetatakse ühtseks järelevalvemehhanismiks.

EKP ülesandeks saaks pankadele ja muudele krediidiasutustele tegevuslubade andmine, nende piisava (likviidse) kapitali olemasolu tagamine ka kahjude korral ning finantskonglomeraatide järelevalve teostamine.

Kui pank rikub kapitalinõudeid või on olemas oht, et ta seda teeb, võib EKP nõuda pangalt parandusmeetmete võtmist. Liikmesriikide järelevalveasutused jätkaksid igapäevase järelevalve teostamist.

Juba varem käesoleval aastal esitas komisjon ettepanekud pangandusliidu ülejäänud komponentide kohta, milleks on ühtsed kapitalieeskirjad, ühtsed hoiuste kaitsmise süsteemid ning pankade maksevõime taastamise ja pangakriiside lahendamise raamistik.

EKP võtaks eespool nimetatud ülesannete täitmise üle 1. jaanuarist 2013, alustades järelevalvet nende pankade üle, mis on saanud või taotlenud avaliku sektori rahastamist. 2014. aasta jaanuariks hõlmaks ühtne järelevalvemehhanism kõiki pankasid.

Käesolev ettepanek on ELi kõige hiljutisem algatus 2008. aastal puhkenud panganduskriisi kordumise vältimiseks. Lisaks ELi tasandil järelevalveasutuste loomisele on EL astunud samme pankade kapitalinõuete kehtestamiseks, finantssektori restruktureerimiseks mitteelujõuliste pankade sulgemise abil ning pangahoiuste tagatiste kehtestamiseks.

Täiendavalt ELi eeskirjade ja järelevalve kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad