Διαδρομή πλοήγησης

Προς μια τραπεζική ένωση - 17/09/2012

Οι σημαίες των 27 χωρών της ΕΕ © EU

Δεν αρκεί πλέον ο απλός συντονισμός. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε στενότερη εποπτεία και ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφύγουμε τυχόν μελλοντικές τραπεζικές κρίσεις, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προστατεύσουμε τους αποταμιευτές.

Παρότι οι τράπεζες αναπτύσσουν όλο και μεγαλύτερη διασυνοριακή δράση, η εποπτεία των δραστηριοτήτων τους εξακολουθεί να παραμένει εθνική υπόθεση. Λόγω του κοινού νομίσματος και της στενής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, η ευρωζώνη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη έναντι των τραπεζικών κρίσεων που διαχέονται από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ στο άλλο.

Η λύση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η μεγαλύτερη εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2011 συστάθηκαν 3 εποπτικές αρχές για να συντονίζουν τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να εξασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.

Βάσει μιας νέας πρότασης , η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) English θα αποκτήσει νέες αρμοδιότητες σε σχέση με την παρακολούθηση των επιδόσεων των 6.000 τραπεζών της ευρωζώνης. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού.

Η ΕΚΤ θα αναλάβει νέα καθήκοντα, όπως η χορήγηση αδειών σε τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, η εξασφάλιση ότι διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν ακόμη κι αν υποστούν απώλειες, και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Εάν μια τράπεζα παραβιάσει, ή κινδυνεύει να παραβιάσει, τις απαιτήσεις κεφαλαίου, η ΕΚΤ θα μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα αυτή να λάβει διορθωτικά μέτρα. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα εξακολουθούν να διενεργούν κανονικά τους ελέγχους τους.

Την τραπεζική ένωση θα συμπληρώσει η έκδοση ενιαίων κανόνων σχετικά με τις απαιτήσεις κεφαλαίου, η εναρμόνιση των συστημάτων προστασίας των καταθέσεων και η θέσπιση νέων διατάξεων σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση.

Η ΕΚΤ θα ξεκινήσει τη διαδικασία τον Ιανουάριο του 2013, με την παρακολούθηση ορισμένων από τις τράπεζες που έχουν λάβει ή ζητήσει βοήθεια από το δημόσιο. Από τον Ιανουάριο του 2014 όλες οι τράπεζες θα περάσουν στο σύστημα εποπτείας.

Η πρόταση αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ΕΕ για να αποφευχθεί μια νέα τραπεζική κρίση όπως αυτή του 2008. Παράλληλα με τη σύσταση εποπτικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ προέβη επίσης σε ενέργειες για τη θέσπιση κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες, την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα κλείνοντας τις μη βιώσιμες τράπεζες, και την εισαγωγή εγγυήσεων για τις τραπεζικές καταθέσεις.

Περισσότερα για τους κανόνες της ΕΕ για τις τράπεζες και την εποπτεία τους

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι