Навигационна пътека

Комисията поставя основите на банков съюз - 17/09/2012

Флаговете на 27-те страни от ЕС © ЕС

Обикновената координация вече не е достатъчна, сега са необходими по-силен контрол и интеграция на равнище ЕС, за да се избегнат бъдещи банкови кризи, да се възстанови доверието във финансовата система и да се защитят вложителите.

Въпреки че дейността на банките все повече излиза извън националните граници, контролът над нея остава предимно на национално равнище. Общата валута и тясната финансова интеграция правят еврозоната особено уязвима по отношение на банкови кризи, обхващащи последователно различни страни от ЕС.

Решението според Комисията е засилен контрол на равнище ЕС. През 2011 г. вече бяха създадени три надзорни органа, които да подпомагат координирането на работата на националните регулаторни органи и да гарантират, че правилата на ЕС се прилагат последователно.

В нов документ Комисията предлага Европейската централна банка (ЕЦБ) English да получи нови правомощия да контролира дейността на близо 6000 банки в еврозоната. Това ще стане чрез т. нар. единен надзорен механизъм.

ЕЦБ ще поеме задачи като издаване на разрешения на банки и други кредитни институции, гарантиране, че те имат достатъчно ликвидност, за да продължат дейността си дори ако претърпяват загуби, и контрол на дейностите на финансови конгломерати.

Ако някоя банка наруши – или има опасност да наруши – капиталовите изисквания, ЕЦБ ще може да изисква от нея да вземе корективни мерки. Националните регулаторни органи междувременно ще продължат да извършват ежедневни проверки.

Останалите елементи на банковия съюз ще бъдат единни правила за капиталовите изисквания, стандартизирани схеми за защита на депозитите и нови разпоредби за възстановяването и преструктурирането, като всички те бяха предложени по-рано през годината.

ЕЦБ ще започне процеса през януари 2013 г., като контролира някои от банките, получили или поискали помощи от публичния сектор. От януари 2014 г. всички банки ще бъдат контролирани.

Това предложение е последната от редица инициативи на ЕС, целящи да гарантират, че блокът ще избегне повторение на банковата криза от 2008 г. Освен създаването на органи за контрол на равнище ЕС, Съюзът прави стъпки към въвеждане на капиталови изисквания за банките, преструктуриране на финансовия сектор чрез затваряне на нежизнеспособни банки и въвеждане на гаранции за банковите депозити.

Още за банковите правила и надзор в ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки