Navigatsioonitee

Mida tegi EL 2011. aastal - 28/02/2012

Euroopa lipud Euroopa Komisjoni peakorteri ees © EL

Iga-aastases tegevusaruandes loetletakse ELi saavutused, sh tugevam majandusjuhtimine, meetmed majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks ning kodanikele sõnaõiguse andmine ELi õigusloomes.

Eelmisel aastal tuli ELil tegeleda mitmete suurte probleemide ning oluliste sündmustega, nagu jätkuv majandus- ja finantskriis, rahvaülestõusud Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ning ülemaailmsete läbirääkimiste juhtimine kliimamuutuste, rahvusvahelise kaubanduse ja arengu valdkonnas.

ELi 2011. aasta üldaruandes võetakse kokku kogu ELi institutsioonide tegevus eelmise aasta jooksul. Käesolevas artiklis tuuakse välja mõned olulisemad sündmused.

Vastusena kriisile jätkas EL oma majanduspoliitika põhjaliku reformi elluviimist. Ta tugevdas majanduse juhtimist English , võttes meetmeid poliitika paremaks kooskõlastamiseks liikmesriikide vahel, riigieelarvete suuremaks järelevalveks ning sanktsioonide kehtestamiseks. Detsembris võttis EL vastu uued ulatuslikud majandus- ja eelarvejärelevalve eeskirjad.

Loodi uued ELi asutused, et aidata liikmesriikide reguleerivatel asutustel teostada finantsteenuste sektori järelevalvet.

Samuti võttis EL meetmeid valitsemissektori võlakriisi sattunud euroala riikide toetamiseks. Kaalutakse pikaajalisi meetmeid, et toetada tulevikus abi vajada võivaid liikmesriike.

Majanduse elavdamise kava

EL jätkas oma majanduse elavdamise kavade kohandamist, et muuta ELi majandus konkurentsivõimelisemaks. Üks nendest kavadest on ühtse turu akt, milles on esitatud 12 prioriteetset meedet ELi paremaks toimimiseks nii tarbijate, töötajate kui ka ettevõtete jaoks.

2011. aastal olid olulisel kohal ka energia-, kliima- ja keskkonnaküsimused. Liikmesriikide valitsused leppisid kokku ELi energiaturgude ja -infrastruktuuri kiiremas integreerimises ning energiatõhususe parandamises.

2011. aasta alguses võeti vastu määrus, millega loodi Euroopa kodanikualgatus. Alates 2012. aprillist saavad kodanikud ja muud rühmad, kes suudavad koguda piisava toetuse, kutsuda komisjoni üles tegema õigusakti ettepanekut neile olulises küsimuses, kaasates nad sel viisil otseselt poliitika kujundamise protsessi.

Mais, pärast ülestõuse Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikides, algatas EL uue Euroopa naabruspoliitika DeutschEnglishfrançais , mille aluseks on ühine pühendumus demokraatiale.

Detsembris kirjutas Horvaatia alla ühinemislepingule ning 1. juulil 2013 saab Horvaatiast ELi 28. liikmesriik.

Loe 2011. aasta üldaruannet

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad