Navigatsioonitee

Usalduse taastamine, majanduskasvu ja tööhõive edendamine - 01/02/2012

ELi juhtide ümarlaud Euroopa Ülemkogu mitteametlikul kohtumisel © El

EL juhid leppisid kokku kiireloomulistes meetmetes noorte töötuse vähendamiseks, väikeettevõtete toetamiseks ning ELi ühtse turu ärakasutamiseks. Samuti pandi paika majanduspoliitika koordineerimist käsitleva uue lepingu allkirjastamise kuupäev.

ELi juhid jõudsid kokkuleppele vajaduses võtta kiireloomulisi meetmeid nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil majanduskasvu kiirendamiseks ja töökohtade loomiseks, pannes erilist rõhku noorte töötuse vähendamisele, ühtse turu süvendamisele ning väikeettevõtete toetamisele.

Samuti lepiti kokku majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus, millega suurendatakse stabiilsust ning mis võimaldab panna paika riikide võlakohustuste lahendamise muud elemendid.

ELi juhid jõudsid ka kokkuleppele Euroopa stabiilsusmehhanismi lepingu osas. See on alaline fond raskustesse sattunud euroalariikide abistamiseks.

Noorte töötuse vähendamine

Iga ELi liikmesriik nõustus koostama riikliku tööhõivekava. See sisaldab selliseid meetmeid nagu tööjõumaksude ning tööturu killustatuse vähendamine, mis võivad parandada noorte ja madala kvalifikatsiooniga inimeste töövõimalusi.

Kaheksa keskmisest kõrgema noorte töötusega ELi liikmesriiki (Hispaania, Kreeka, Itaalia, Portugal, Slovakkia, Leedu, Läti, Iirimaa) moodustavad tegevusrühmad.

Ühtse turu loomise lõpuleviimine

Ühtne turg on peamine majanduskasvu soodustav tegur. Euroopa Komisjon on kutsunud üles digitaalse ühtse turu väljakujundamisele aastaks 2015. ELi juhid lubasid juba tehtud ettepanekute kiiret käsitlemist ning kutsusid Prantsusmaad, Saksamaad ning Ühendkuningriiki üles lahendama oma ELi patenti puudutavad erimeelsused.

Abi väikeettevõtetele

ELi juhid leppisid kokku esmatähtsate meetmete võtmises Euroopa 23 miljoni väikeettevõtte abistamiseks, parandades juurdepääsu krediidi- ja rahastamisvõimalustele, vähendades halduskoormust ning lihtsustades juurdepääsu riskikapitalile.

Samuti otsustati uurida, kuidas suunata struktuurifondidest veel eraldamata 82 miljardit eurot majanduskasvu edendamisse ja töökohtade loomisse.

Uus rahvusvaheline leping

Euroala majanduse paremaks koordineerimiseks lepiti kokku uues rahvusvahelises lepingus, millele märtsis kirjutavad alla kõik ELi liikmesriigid peale Ühendkuningriigi ja Tšehhi Vabariigi. Olulised täiustused hõlmavad hääletusnõudeid ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse algatamiseks ning kohustust täita tasakaalus eelarve nõue riiklikul tasandil.

Alaline fond

Euroala riigid lõpetasid ka ELi alalise päästefondi loomiseks sõlmitava eraldi lepingu väljatöötamise. Fond peaksid hakkama toimima 2012. aastal.

Lisateave 30. jaanuari Euroopa Ülemkogu kohtumise kohta English

Euroopa Komisjoni vastus Euroopa Ülemkogu otsustele DeutschEnglishfrançaisportuguês

Komisjoni president José Manuel Barroso esitlus majanduskasvu ja tööhõive teemal DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad