Navigačný riadok

Prispejte k tvorbe právnych predpisov EÚ – od 1. apríla 2012 - 27/01/2012

Logo s nápisom „European Citizens’ Initiative“ (Európska iniciatíva občanov) © EÚ

Čoskoro budete mať možnosť vyzvať Komisiu, aby predložila návrh právneho predpisu týkajúceho sa politiky EÚ. Nová webová lokalita prináša všetky informácie potrebné na začatie iniciatívy občanov.

Európska iniciatíva občanov ponúka občanom priamejší prístup k formovaniu politík Únie – umožňuje občanom EÚ, ktorí majú spoločný cieľ, vyzvať Komisiu, aby predložila návrh nového právneho predpisu v určitej oblasti.

Komisia, ktorá má za úlohu predkladať návrhy právnych predpisov EÚ, je formálne zaviazaná posúdiť každú žiadosť spĺňajúcu predpísané požiadavky.

Pravidlá a postupy sú uverejnené na novej webovej lokalite Európskej iniciatívy občanov, na ktorej môžete svoju iniciatívu občanov zaregistrovať a začať.

Iniciatívy sa môžu týkať ktorejkoľvek oblasti politiky, v rámci ktorej má Komisia právo navrhovať právne predpisy (napr. oblasť životného prostredia, poľnohospodárstva, dopravy alebo verejného zdravia).

Ako začať iniciatívu

Na začatie iniciatívy potrebujete založiť organizačný výbor (tzv. občiansky výbor) zložený aspoň zo 7 občanov EÚ s pobytom v aspoň 7 rôznych členských štátoch.

Občiansky výbor musí na uvedenej webovej lokalite požiadať o registráciu iniciatívy a po jej zaregistrovaní môže začať zbierať vyhlásenia o podpore od občanov.

Na registráciu iniciatívy má Komisia 2 mesiace, počas ktorých posudzuje, či navrhovaná iniciatíva spĺňa určené podmienky, napríklad, že nie je v zjavnom rozpore s hodnotami Únie.

V prípade potvrdenia registrácie majú organizátori 1 rok na zozbieranie 1 milióna podpisov od občanov, pričom aspoň v 7 členských štátoch EÚ musia získať minimálny požadovaný počet podpisov.

Organizátori môžu vyhlásenia o podpore zbierať v papierovej forme alebo elektronicky. Musia však získať osvedčenie pre svoj elektronický systém zberu. Komisia vytvorila bezplatný softvér, ktorý má organizátorom pomôcť pri on-line zhromažďovaní vyhlásení o podpore.

Po dokončení zberu musia ešte vyhlásenia o podpore overiť a osvedčiť príslušné orgány v členských štátoch, v ktorých prebiehal zber. Po získaní osvedčení pre potrebný počet hlasov môžu organizátori predložiť svoju iniciatívu Komisii.

Ďalšie kroky

Komisia má na posúdenie iniciatívy 3 mesiace. Na základe iniciatívy môže Komisia predložiť návrh právneho aktu, požiadať o vypracovanie štúdie alebo sa môže rozhodnúť nekonať. Svoje rozhodnutie však musí odôvodniť a uverejniť.

V prípade, že Komisia navrhne právny akt, musí ho v súlade s legislatívnym postupom predložiť na schválenie vládam členských štátov (ich zástupcom v Rade Európskej únie) a vo väčšine prípadov aj poslancom Európskeho parlamentu.

Ak tieto legislatívne orgány návrh schvália, stane sa právnym predpisom EÚ.

Príručka európskej iniciatívy občanov English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy