Διαδρομή πλοήγησης

Συμμετοχή του πολίτη στη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας - από 1ης Απριλίου 2012 - 27/01/2012

Λογότυπος με τις λέξεις “European Citizens’ Initiative” © EU

Σύντομα θα μπορείτε να ζητάτε από την Επιτροπή να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την πολιτική της ΕΕ. Ο νέος ιστότοπος περιέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια "πρωτοβουλία πολιτών".

Η πρωτοβουλία πολιτών της ΕΕ σας επιτρέπει να έχετε λόγο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες με κοινές απόψεις πάνω σ' ένα συγκεκριμένο ζήτημα να ζητούν από την Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία για το ζήτημα αυτό.

Η Επιτροπή, ρόλος της οποίας είναι να καταρτίζει νομοθετικές προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ, έχει την υποχρέωση να εξετάζει κάθε αίτημα το οποίο πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι σχετικοί κανόνες και διαδικασίες περιλαμβάνονται στον νέο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών – όπου μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να ξεκινήσετε την πρωτοβουλία σας.

Οι πρωτοβουλίες μπορεί να αφορούν οποιονδήποτε τομέα πολιτικής στον οποίον η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προτείνει νομοθεσία, όπως π.χ. το περιβάλλον, τη γεωργία, τις μεταφορές και τη δημόσια υγεία.

Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία

Μια πρωτοβουλία μπορεί να ξεκινήσει από μια οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από 7 τουλάχιστον πολίτες που ζουν σε 7 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Οι διοργανωτές θα πρέπει να ζητήσουν να καταχωριστεί η πρωτοβουλία τους στον νέο ιστότοπο προτού συγκεντρώσουν δηλώσεις υποστήριξης από άλλους πολίτες.

Η Επιτροπή έχει προθεσμία 2 μηνών για να εξετάσει κατά πόσον η προτεινόμενη πρωτοβουλία πληροί τους κανόνες - π.χ. δεν επιτρέπεται να "αντίκειται προφανώς" στις αξίες της Ένωσης.

Αν η καταχώριση επιβεβαιωθεί, οι διοργανωτές έχουν προθεσμία 1 έτους για να συγκεντρώσουν 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ, περιλαμβανομένου ενός ελάχιστου αριθμού από κάθε χώρα.

Οι διοργανωτές μπορούν να συγκεντρώνουν τις δηλώσεις υποστήριξης είτε σε χαρτί είτε επιγραμμικά (μέσω Διαδικτύου). Το επιγραμμικό τους σύστημα πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Η Επιτροπή δημιούργησε ένα δωρεάν λογισμικό για να βοηθήσει τους διοργανωτές να συγκεντρώνουν τις δηλώσεις υποστήριξης μέσω Διαδικτύου.

Μόλις συγκεντρωθούν, οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τις χώρες από τις οποίες συγκεντρώθηκαν και να υποβληθούν στην Επιτροπή.

Επόμενα βήματα

Στη συνέχεια, η Επιτροπή έχει προθεσμία 3 μηνών για να εξετάσει την πρωτοβουλία. Μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει στη θέσπιση νομοθεσίας, να ζητήσει την εκπόνηση μελέτης ή να απέχει από κάθε περαιτέρω ενέργεια - οφείλει δε να εξηγήσει δημοσίως την απόφασή της.

Κάθε νομοθετική πρόταση υποβάλλεται στις κυβερνήσεις της ΕΕ (που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και, στις περισσότερες περιπτώσεις, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αν η πρόταση υιοθετηθεί, γίνεται νόμος της ΕΕ.

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι