Navigačný riadok

Rozhodné kroky na dosiahnutie väčšej disciplíny, integrácie a konvergencie - 12/12/2011

Skupinová fotografia vedúcich predstaviteľov EÚ počas Európskej rady, 8. a 9. decembra 2011 © EÚ

V novej medzivládnej zmluve sa zakotvia prísnejšie pravidlá v oblasti rozpočtu a hospodárskej koordinácie s cieľom vyriešiť dlhovú krízu a obnoviť dôveru na trhu.

Na stretnutí Európskej rady (8. – 9. decembra) sa 26 z 27 členských štátov zhodlo na prijatí jednoznačných opatrení na riešenie bezprostrednej krízy, čím sa otvorí cesta medzivládnej zmluve, ktorá má priniesť väčšiu integráciu, disciplínu a konvergenciu. Nová zmluva by mala zabezpečiť zachovávanie nových prísnejších pravidiel EÚ v oblasti dlhu a deficitu.

Vedúci predstavitelia EÚ sa dohodli na urýchlení prijatia opatrení, ktorých návrhy boli už predložené a ktoré sa týkajú väčšej disciplíny a stability, ako aj na opatreniach na posilnenie rastu a zamestnanosti.

Hlavné body

  • Pokiaľ ide o dlh a deficit, prijaté rozhodnutia ďalej posilňujú už podstatne sprísnený rámec pre rozpočtovú disciplínu a koordináciu hospodárskych politík v eurozóne. Ide najmä o posilnený Pakt o stabilite a raste a nový makroekonomický dohľad, ktorý sa začne uplatňovať od 13. decembra. Európska rada tiež vyzvala Radu a Parlament, aby urýchlili schvaľovanie dvoch nariadení podľa článku 136, ktorých návrhy predložila Komisia v novembri. Tieto právne predpisy majú posilniť preventívny fiškálny dohľad, ako aj spoľahlivosť a stabilitu rozpočtových procesov v eurozóne. Cieľom je, aby nadobudli účinnosť pred začiatkom rozpočtového cyklu na rok 2012. Okrem toho zúčastnené krajiny (až 26 štátov) podpíšu medzivládnu zmluvu, v ktorej zakotvia tieto záväzky:
    • podporiť odporúčania Komisie prijaté v rámci postupu pri nadmernom deficite, čím sa má dosiahnuť väčšia automatickosť opatrení;
    • prijať pravidlo vyrovnaného rozpočtu na ústavnej, resp. ekvivalentnej úrovni, a uznať právomoc Súdneho dvora, pokiaľ ide o overovanie transpozície tohto pravidla.

Pokiaľ ide o finančnú stabilitu eurozóny, Európska rada takisto vyslala jednoznačný signál investorom v súvislosti s ich záväzkami chrániť euro.

Dohodlo sa, že:

  • Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) nadobudne účinnosť v júli 2012 (namiesto júla 2013);
  • účasť súkromného sektora na programe znižovania gréckeho dlhu zostane jednorazovým projektom. Ustanovenie v Zmluve o založení EMS o účasti súkromného sektora sa bude nachádzať v preambule a bude plne v súlade so zásadami a postupmi MMF;
  • urgentné rozhodnutia v EMS sa môžu prijímať kvalifikovanou väčšinou;
  • primeranosť kombinovaného stropu pre Európsky nástroj finančnej stability a EMS vo výške 500 miliárd EUR bude prehodnotený v marci 2012;
  • členské štáty eurozóny a ostatné štáty EÚ potvrdia do 10 dní, či môžu poskytnúť dodatočné zdroje vo výške do 200 miliárd EUR v prospech MMF formou bilaterálnych pôžičiek, aby sa tým zabezpečili primerané zdroje na riešenie krízy.

Rast a zamestnanosť v centre pozornosti

Všetkých 27 vlád sa zhodlo na urýchlení prioritných opatrení v oblasti rastu a zamestnanosti. Patrí sem dokončenie integrácie energetických trhov EÚ, rozvoj užšie prepojenej infraštruktúry a dosiahnutie vyššej energetickej efektivity.

Rozširovanie EÚ

Chorvátsko podpísalo prístupovú zmluvu s EÚ 9. decembra a čoskoro sa v tejto krajine uskutoční referendum o jej vstupe do EÚ 1. júla 2013.

Viac o stretnutí Európske rady 8. až 9. decembra Englishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy