Ścieżka nawigacji

Zdecydowane działania na rzecz dyscypliny, integracji i konwergencji - 12/12/2011

Przywódcy UE podczas posiedzenia Rady Europejskiej, 8–9 grudnia 2011 r. – zdjęcie grupowe © UE

Nowy traktat międzyrządowy zawierałby surowsze przepisy budżetowe i wzmacniał koordynację gospodarczą w celu przezwyciężenia kryzysu zadłużeniowego i przywrócenia zaufania na rynkach.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 8-9 grudnia 26 spośród 27 państw członkowskich podjęło decyzje dotyczące silnej reakcji w obliczu kryzysu oraz otwierające drogę do międzyrządowego traktatu na rzecz pogłębienia integracji, dyscypliny i konwergencji. Nowy traktat powinien zagwarantować przestrzeganie właśnie zaostrzonych przepisów dotyczących zadłużenia i deficytów.

Przywódcy państw UE osiągnęli też porozumienie co do szybkiego wdrożenia środków na rzecz większej dyscypliny i stabilności oraz wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy.

Główne tematy

  • Jeżeli chodzi o zadłużenie i deficyt, podjęte decyzje jeszcze bardziej wzmacniają już znacząco wzmocnione ramy dyscypliny budżetowej i koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro, zwłaszcza wzmocniony pakt na rzecz stabilności i wzrostu oraz nowy nadzór makroekonomiczny, które wchodzi w życie z dniem 13 grudnia. Rada Europejska wezwała też Radę i Parlament do szybkiego zawarcia porozumienia w sprawie dwóch rozporządzeń dotyczących art. 136 zaproponowanych przez Komisję w listopadzie, co przyczyni się do dalszego wzmocnienia nadzoru budżetowego ex ante oraz solidności i wiarygodności procesów budżetowych w strefie euro – tak aby weszły one w życie przed rozpoczęciem cyklu budżetowego w 2012 r. Oprócz tego kraje uczestniczące (do 26) podpiszą traktat międzyrządowy, który będzie zawierać ich dalsze zobowiązania:
    • popieranie zaleceń Komisji wydawanych w ramach procedury nadmiernego deficytu, co sprawi, że będzie ona przebiegała w sposób bardziej zautomatyzowany
    • przyjęcie zasady zrównoważonego budżetu w konstytucji lub na równoważnym poziomie oraz uznanie właściwości Trybunału Sprawiedliwości w zakresie weryfikacji jej transpozycji.

W kwestii zagwarantowania stabilności finansowej strefy euro Rada Europejska dała inwestorom wyraźnie do zrozumienia, jak bardzo jest zaangażowana w obronę euro.

Ustalenia Rady Europejskiej:

  • europejski mechanizm stabilności powinien wejść w życie w lipcu 2012 r., a nie w lipcu 2013 r.
  • udział sektora prywatnego w programie redukcji zadłużenia Grecji pozostanie przypadkiem wyjątkowym, a zapis europejskiego mechanizmu stabilności dotyczący zaangażowania sektora prywatnego zostanie utrzymany w preambule i będzie w pełni zgodny z zasadami i praktykami Międzynarodowego Funduszu Walutowego
  • pilne decyzje w ramach europejskiego mechanizmu stabilności mogą być podejmowane kwalifikowaną większością głosów
  • adekwatność połączonego pułapu dla europejskiego instrumentu stabilności finansowej oraz europejskiego mechanizmu stabilności, czyli 500 mld euro zostanie ponownie oceniona w marcu 2012 r.
  • kraje strefy euro i pozostałe państwa członkowskie potwierdzą w terminie 10 dni, czy są w stanie dostarczyć do 200 mld euro dodatkowych zasobów do MFW (w drodze pożyczek dwustronnych), aby zagwarantować odpowiednie zasoby do walki z kryzysem.

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Rządy wszystkich 27 państw UE zgadzają się, że wzrost gospodarczy i zatrudnienie to priorytety. Środki na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia obejmują integrację unijnych rynków energii, budowę lepiej zintegrowanej infrastruktury oraz poprawę efektywności energetycznej.

Rozszerzenie UE o nowe kraje

W dniu 9 grudnia Chorwacja podpisała traktat o przystąpieniu do UE. O tym, czy z dniem 1 lipca 2013 r. kraj ten stanie się członkiem UE, wkrótce zadecydują w referendum jego obywatele.

Więcej na temat szczytu Rady Europejskiej, 8–9 grudnia 2011 r. Englishfrançaisportuguês

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki