Navigatsioonitee

Otsutavad sammud rangema distsipliini, integratsiooni ja ühtlustamise suunas - 12/12/2011

ELi juhtide grupipilt Euroopa Ülemkogu kohtumisel 8.–9. detsembril 2011 © EU

Uus valitsuste vaheline leping sätestaks rangemad eelarve-eeskirjad ning tugevdaks majandusalast koordineerimist, et tulla välja võlakriisist ja taastada turgude usaldusväärsus.

8.-9. detsembril toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel tegid 26 liikmesriiki 27st otsuse, mis hõlmab jõulist reaktsiooni kohesele kriisile ning läbirääkimiste avamist valitsustevahelise lepingu sõlmimiseks, millega kaasneb ulatuslikum integratsioon, distsipliin ja ühtlustamine. Uus leping peaks tagama, et arvesse võetaks ELi uusi ning rangemaid võlga ja eelarvepuudujääki käsitlevaid eeskirju.

Samuti leppisid ELi juhid kokku juba arutlusel olnud kiirmeetmetes, mis aitaksid paremini tagada distsipliini ja stabiilsust ning meetmetes, mis soodustaksid töökohtade loomist ja majanduskasvu.

Peamised punktid

  • Võlga ja eelarvepuudujääki käsitlevad otsused tugevdavad täiendavalt juba eelnevalt märkimisväärselt kindlustatud euroala eelarvedistsipliini ja majanduspoliitika koordineerimise raamistikku, eelkõige tugevdatud stabiilsuse ja kasvu pakti ning 13. detsembril jõustuvat uut makromajanduse järelevalvet. Euroopa Ülemkogu kutsus nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles kiirendama kokkuleppele jõudmist kahe artiklit 136 käsitleva määruse osas, mille kohta komisjon tegi ettepaneku novembris, ning mis kindlustavad täiendavalt eelarve eelnevat järelevalvet ning eelarvemenetluste solidaarsust ja usaldusväärsust euroalal, et need jõustuksid 2012. aasta eelarvetsükli alguseks. Lisaks sellele kirjutavad kuni 26 osalevat liikmesriiki alla valitsustevahelisele lepingule, milles nad kinnistavad oma täiendavaid kohustusi:
    • toetada soovitusi, mida komisjon teeb ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames ning mis viivad suurema automaatsuseni;
    • võtta vastu tasakaalus eelarve eeskirjad põhiseaduslikul või sellega samaväärsel tasandil, ning tunnustada Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni, et nende ülevõtmist kinnitada.

Euroala finantsstabiilsuse osas saatis Euroopa Ülemkogu tugeva signaali investoritele seoses nende kohustustega euro kaitsmiseks.

Nad leppisid kokku, et:

  • Euroopa stabiilsusmehhanism jõustub juulis 2012, mitte juulis 2013;
  • erasektori osalus Kreeka võlavähendusprogrammis jääb unikaalseks üksikjuhtumiks ja Euroopa stabiilsusmehhanismi klausel erasektori osaluse kohta jääb preambulisse sisse ning see on täielikult kooskõlas Rahvusvahelise Valuutafondi põhimõtete ja tegevusega;
  • Euroopa stabiilsusmehhanismi raames on kiireid otsuseid võimalik teha kvalifitseeritud häälteenamusega;
  • Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi ühise läve piisavust, mis on 500 miljardit eurot, hinnatakse uuesti 2012. aasta märtsis;
  • euroala ja teised liikmesriigid kinnitavad 10 päeva jooksul, kas nad saavad kahepoolsete laenudena Rahvusvahelisele Valuutafondile eraldada 200 miljardi euro ulatuses täiendavaid vahendeid, et tagada piisavate vahendite olemasolu kriisiga tegelemiseks.

Keskendumine majanduskasvule ja tööhõivele

Kõigi 27 ELi liikmesriigi valitsused leppisid kokku majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitlevate prioriteetsete meetmete võtmise kiirendamises. Need hõlmavad ELi energiaturgude integreerimise lõpuleviimist, paremini ühendatud infrastruktuuri väljaarendamist ning suurema energiatõhususe saavutamist.

Edasine ELi laienemine

Horvaatia kirjutas 9. detsembril alla ühinemislepingule ELiga ning varsti toimub seal rahvahääletus, et otsustada, kas riik ühineb ELiga 1. juulil 2013.

Rohkem teavet 8.–9. detsembri Euroopa Ülemkogu kohtumise kohta Englishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad