Cesta

Rozhodné kroky směrem k větší rozpočtové kázni, integraci a konvergenci - 12/12/2011

Skupinová fotografie vedoucích představitelů EU během zasedání Evropské rady 8.–9. prosince 2011 © EU

Nová mezivládní smlouva má stanovit přísnější rozpočtová pravidla a posílit ekonomickou koordinaci jako prostředek řešení dluhové krize a obnovení důvěry trhu.

Na zasedání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince přijalo 26 z 27 členských států důležitá rozhodnutí v reakci na aktuální krizovou situaci a otevřelo cestu ke vzniku mezivládní smlouvy, jejímž předmětem bude větší integrace, rozpočtová kázeň a konvergence. Nová smlouva by měla zajistit dodržování zpřísněných pravidel EU ohledně zadlužení a schodků.

Vedoucí představitelé EU se rovněž dohodli na urychlení realizace již navržených opatření zaměřených na posílení rozpočtové kázně a stability a dalších opatření, která mají zvýšit zaměstnanost a růst.

Hlavní body

  • Pokud jde o veřejný dluh a schodek veřejných rozpočtů, přijatá rozhodnutí dále zpevňují již nyní robustní rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářské politiky v eurozóně, zejména pak posílený Pakt o stabilitě a růstu a nový makroekonomický dozor, který začíná platit od 13. prosince. Rada a Evropský parlament byly též vyzvány, aby urychlily projednávání dvou nařízení podle článku 136 Smlouvy o fungování EU, která Evropská komise navrhla v listopadu a která dále posílí předběžný fiskální dohled a spolehlivost a důvěryhodnost rozpočtových procesů v eurozóně. Cílem je, aby nařízení platila již pro rozpočtový cyklus 2012. Kromě toho by měla většina členských zemí podepsat mezivládní smlouvu, v níž budou zakotveny jejich další závazky. Sledují tyto cíle:
    • podporovat doporučení Komise v rámci postupu při nadměrném schodku, čímž by se dané postupy měly více zautomatizovat
    • přijmout předpis o vyrovnaných rozpočtech na ústavní nebo ekvivalentní úrovni a uznat pravomoc Soudního dvora, jenž by ověřoval, zda byl předpis proveden

K tématu finanční stability v eurozóně vyslala Evropská rada výrazný signál investorům a potvrdila odhodlání hájit euro.

Představitelé se dohodli, že:

  • evropský mechanismus stability (ESM) by měl být uplatňován od července roku 2012 namísto července 2013
  • zapojení soukromého sektoru do programu snižování řeckého dluhu zůstane výjimečným a svého druhu ojedinělým opatřením a doložka ESM ohledně zapojení soukromého sektoru bude zachována v preambuli a bude plně v souladu se zásadami a postupy IMF
  • naléhavá rozhodnutí ohledně ESM mohou být přijímána kvalifikovanou většinou
  • přiměřenost kombinovaného stropu pro Evropský nástroj finanční stability a ESM ve výši 500 miliard EUR bude znovu posouzena v březnu 2012
  • státy eurozóny a ostatních členských států do deseti dnů potvrdí, zda mohou poskytnout částky až do výše 200 miliard eur na další navýšení zdrojů pro Mezinárodní měnový fond. Jednalo by se o dvoustranné půjčky, které by měly MMF zajistit dostatečné zdroje na řešení krize

Zaměření na růst a zaměstnanost

Všech 27 členských států EU se dohodlo na urychlení opatření zaměřených na růst a zaměstnanost. Patří mezi ně dokončení integrace energetických trhů, větší propojení infrastruktury a dosažení lepší energetické účinnosti.

Rozšiřování EU

Dne 9. prosince Chorvatsko podepsalo smlouvu o přistoupení a brzy uspořádá referendum, které má rozhodnout, zda země k 1. červenci 2013 vstoupí do Evropské unie.

Další informace o zasedání Evropské rady (8.–9. 12. 2011) Englishfrançaisportuguês

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy