Navigatsioonitee

ELi juhid keskenduvad majanduse elavdamisele - 07/12/2011

Justus Lipsiuse hoone Brüsselis, kus toimuvad ELi riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumised. © EL

8.–9. detsembril Brüsselis kohtuvad ELi juhid keskenduvad majandusjuhtimise tugevdamisele euroalal ning energiaküsimustele ja võimalike uute liikmesriikide ühinemisele ELiga.

ELi juhid analüüsivad majanduse üldist olukorda Euroopas ning meetmeid majanduskasvu ja töökohtade loomise soodustamiseks.

Nad kaaluvad ettepanekuid kõigi euroala riikide eelarvekavade seireks ning puudujääkide vähendamiseks English , teostades veelgi tugevamat majanduse ja eelarve järelevalvet English nende riikide puhul, keda ohustab tõsine rahanduslik ebastabiilsus või kes vajavad abi.

Muudatused aluslepingus

Riigi- ja valitsusjuhid uurivad ka eurovõlakirjade kasutuselevõtust saadavat võimalikku kasu, näiteks kas nende abil oleks võimalik alandada ja stabiliseerida intressimäärasid, mida riigid raha laenamisel peavad maksma.

Komisjon on pakkunud välja kolm võimalust nende nn stabiilsusvõlakirjade English kasutuselevõtuks koos finants- ja õiguslike mõjude analüüsiga. Vajalik võib olla ELi toimimise aluseks oleva Lissaboni lepingu muutmine.

Energiakava

Euroopa Ülemkogu päevakorras on olulisel kohal ka turvaline, kindel, säästev ja taskukohane energiaga varustatus.

ELi juhid kaaluvad energia säästmise ja -tõhususe meetmeid English , mille raames kehtestatakse õiguslikult siduvad nõuded ELi liikmesriikidele energiatõhususe täiustamiseks kõigis etappides (tootmine, jaotus ja lõpptarbimine).

Sellest saaks märkimisväärset rahalist, majanduslikku ning tööhõivealast kasu ning see aitaks tarbijatel vähendada oma energiakulu.

Samuti on ELi juhid kutsunud üles looma ühtset energiaturgu aastaks 2014, mis muudaks energia piiriülese müümise ja ostmise senisest vabamaks. Avatud turg aruka ja integreeritud infrastruktuuriga oleks konkurentsivõimelisem.

Uued liikmesriigid

Päevakorras on ka võimalik uute riikide vastuvõtmine Euroopa Liitu, mis on oluline liidu strateegiliste huvide, julgeoleku ja jõukuse seisukohast. Komisjon on teinud ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi Montenegroga ning anda Serbiale ELi kandidaatriigi staatus, mis on esimeseks sammuks ühinemisprotsessis.

Horvaatia on jõudnud viimasesse etappi, et saada ELi 28ndaks liikmesriigiks. EL lõpetas läbirääkimised juunis, sillutades teed ühinemislepingu allkirjastamiseks 9. detsembril.

Horvaatias korraldatakse varsti referendum, et otsustada, kas riik ühineb ELiga 1. juulil 2013.

Laienemisprotsess – positiivne stiimul Euroopale

8.–9. novembri Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakord

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad