Navigatsioonitee

ELi tippkohtumisel keskendutakse majandusele, sisserändele ja Horvaatiale - 27/06/2011

Euroopa riigi- ja valitsusjuhid 23. juunil kohtumise raames laua ümber istumas © EU

23.-24. juunini toimunud kohtumisel võetakse vastu olulised otsused, mis käsitlevad majanduspoliitikat, sisserännet, suhteid Põhja-Aafrika riikidega ning Horvaatia liikmesust.

ELi juhid leppisid kokku selliste meetmete laiendamises, mille abil koordineeritakse majandusreforme ja kulupoliitikat.

Nad kiitsid heaks komisjoni suunised meetmete kohta, mida iga ELi liikmesriik peab võtma, et ergutada majanduskasvu, luua uusi töökohti ja hoida riigi rahandus kontrolli all.

Selle otsusega kuulutatakse lõppenuks esimene Euroopa poolaasta - kuuekuuline protsess, mille vältel ELi liikmesriikide valitsused peavad üksteisega nõu oma kulukavade ja majanduspoliitika kujundamisel.

Valitsused peavad nüüd suuniseid arvesse võtma, kui nad koostavad oma eelarveprojekte ning reforme 2012. aastaks.

ELi riigi- ja valitsusjuhid leppisid samuti kokku muudatustes, mis suurendavad raskustes olevatele euroala riikidele abi pakkuva ajutise fondi English tõhusust. 2013. aastal asendatakse see 500 miljardi euro suuruse alalise fondiga.

Toetus Kreekale

Riigi- ja valitsusjuhid julgustasid Kreeka parlamenti vastu võtma seadusi maksustrateegia ning erastamise kohta. Reformid võimaldavad euroala riikidel ja Rahvusvahelisel Valuutafondil pakkuda uue päästepaketi vahendusel suuremat toetust.

Euroala juhid leppisid kokku selles, et erasektor peaks samuti andma osa täiendavatest rahalistest vahenditest. Nad kinnitasid veel kord oma pühendumust teha kõik vajalik selleks, et tagada ühisraha finantsstabiilsus.

Sisseränne

Valitsusliikmed küsisid komisjonilt ideid, kuidas tugevdada riikidevahelist koostööd ELi piirideta alal.

Meetmed peaksid riikidel võimaldama koordineerida oma tegevust eriolukorras, nt varjupaigataotlejate sissevoolu järsu kasvu korral. Riigi- ja valitsusjuhid kutsusid üles 2012. aastaks kehtestama ühised varjupaiga taotlemise menetlused.

Nad palusid komisjonil alustada läbirääkimisi ELi lõuna- ja idanaabritega, et liikuvuspartnerluse raames töötada välja töötajate värbamise programmid.

Horvaatia

Tippkohtumisel avaldati arvamust, et Horvaatia ELi liikmesuse teemal peetavad läbirääkimised tuleks lõpule viia 2011. aasta juuni lõpuks. Nad loodavad asjaomase riigiga alla kirjutada lepingule, mis võimaldab Horvaatial 1. juulil 2013 ELiga ühineda.

Tippkohtumisel vastu võetud otsused English

Komisjoni presidendi avaldus Horvaatia kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad