Navigatsioonitee

Osalusdemokraatia uus vorm – kodanikualgatus - 31/03/2010

Allkirjad Lissaboni lepingu köidetel © EU

Eurooplastel on varsti uus võimalus ergutada ELi võtma meetmeid neid puudutavates küsimustes. Kuidas kodanikualgatus aga tegelikult toimib?

Lissaboni lepingus sätestatud Euroopa kodanikualgatuse DeutschEnglishfrançais eesmärk on muuta EL demokraatlikumaks, andes selle kodanikele vahetuma võimaluse osaleda liidu poliitika kujundamises.

Alates lepingu jõustumisest 2009. aasta detsembris on ELi õigusaktide koostamise eest vastutaval Euroopa Komisjonil nüüd ametlik kohustus (pärast teatavate tingimuste täitmist) kaaluda kodanike esitatud ettepanekuid.

Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste voliniku Maroš Šefčoviči sõnul peaks kodanikualgatuse kaudu elavnema arutelu Brüsselis toimuva üle.

Et komisjon algatust kaaluks, peab Lissaboni lepingu kohaselt seda toetama vähemalt üks miljon kodanikku vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest (praegu üheksast liikmesriigist).

Komisjon on nüüd koostanud täpsemad eeskirjad, mida eurooplased oma avalduste esitamisel peavad järgima. Ettepaneku kohaselt peab igas riigis kogutud allkirjade arv olema proportsionaalne riigi rahvaarvuga. Nii tuleb neljas väikseimas liikmesriigis koguda vähemalt 4 500 ning suurimas, Saksamaal, 72 000 allkirja

Kui on kogutud vähemalt 300 000 allkirja vähemalt kolmest liikmesriigist, esitatakse algatus komisjonile, kes peab kontrollima ja otsustama, kas algatus kuulub tema pädevusse. Pärast seda on algatuse esitajal aega üks aasta puuduvate allkirjade kogumiseks.

Kui algatus vastab kõigile kriteeriumitele, siis on komisjonil aega neli kuud algatuse uurimiseks ning otsustamiseks, kas teha õigusakti ettepanek, algatada uuring või loobuda edasiste meetmete võtmisest. Komisjon peab oma otsust avalikult põhjendama.

Pettuste vältimiseks peavad allakirjutanud esitama oma koduse aadressi, sünnikuupäeva, kodakondsuse ning oma isikut tõendava numbri – ID-kaardi, passi või sotsiaalkindlustusnumbri. Korraldajad peavad avaldama ka algatuse rahastajad.

Komisjoni esitatud eeskirjad peavad saama Euroopa Parlamendi ja nõukogu heakskiidu, misjärel võib esitada esimesed algatused, võimalik et 2011. aastal.

Euroopa kodanikualgatus English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad