Navigatsioonitee

Uue komisjoni ees seisavad rasked ülesanded - 15/02/2010

Komisjoni uue koosseisu ühispilt © EU

Kui eelmine president Barroso juhitud meeskond ametisse astus, siis oli majanduse olukord hea ning tööpuudus vähenes. Viis aaasta hiljem ning pärast viimaste aastakümnete suurimat majanduslangust seisavad Euroopa Komisjoni (2010–2014) ees uued ülesanded.

Tutvustades eelmisel sügisel oma prioriteete, ütles president Barroso, et tema olulisimateks ülesanneteks saavad olema majanduse elavdamise edendamine ning uute töökohtade loomine nendele miljonitele inimestele, kes majanduskriisi käigus oma töökoha kaotasid. Samuti lubas ta jätkata oma püüdlusi majandusreformide läbiviimseks, et hoida ära uut kriisi.

Mis puutub pikaajalistesse eesmärkidesse, siis sellel aastal aegub ELi 10-aastane majanduskasvu käsitlev kava (Lissaboni strateegia), mille järg on praegu väljatöötamisel. President on juba avaldanud töödokumendi, milles tuuakse välja põhieesmärgid. Ametlik ettepanek esitatakse märtsis.

Eelmisel nädalal tutvustas president Barroso ELi juhtidele kava „Euroopa 2020”. Kõnealuse strateegia keskmes on väikese süsinikdioksiidi heitkogusega tööstuse edendamine, investeerimine teadusuuringutesse ja arendustegevusse, digitaalmajanduse potentsiaali täielik ärakasutamine ning hariduse ja koolituse moderniseerimine.

Presidendi sõnul on selle eesmärk tugevdada ühisturgu ning saavutada kontroll liikmesriikide eelarvepuudujääkide üle, rõhutades majanduspoliitika parema koordineerimise vajalikkust. Praegu ületab 20 liikmesriiki ELi seatud eelarvepuudujäägi piirmäära, milleks on 3 %.

ELi täitevvõimu esindava komisjoni uus koosseis on esimene pärast Lissaboni lepingu jõustumist ametisse astunud komisjoni koosseis. Lissaboni lepingu eesmärk on täiustada ELi otsustusprotsessi ning tugevdada tema positisooni rahvusvahelistes küsimustes. Uus komisjon peab tagama asjaomase reformilepingu rakendamise, mis on keeruline ülesanne, kuna muudatused puudutavad peaaegu igat ELi institutsiooni.

Euroopa Komisjoni koosseisu kuulub nüüd Lissaboni lepingu kohaselt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Selles ametis töötab Catherine Ashton, kes on ühtlasi komisjoni asepresident.

Globaalne soojenemine, mis oli üheks põhiküsimuseks president Barroso esimesel ametiajal, on üks põhiprioriteete ka komisjoni järgmise koosseisu jaoks. Seda tõestab ka uue, kliimameetmeid hõlmava portfelli loomine. EL teeb jõupingutusi Kopenhaageni kliimakonverentsil alustatud rahvusvaheliste kõneluste jätkamiseks.

Kliimameetmed ei ole ainuke uus vastutusvaldkond. Esmakordselt on komisjoni koosseisus eraldi humanitaarabi ja siseküsimuste voliniku ametikohad. Muudetud on ka mitut muud portfelli.

José Manuel Barroso uue meeskonna esimene koosolek toimub sellel nädalal. Komisjoni koosseisu kuulub 27 volinikku: üks igast liikmesriigist. Neist 14, sealhulgas president, kuulusid ka eelmisesse koosseisu. Volinike ametiaeg on 5 aastat.

EL 2020 – jätkusuutliku majanduskasvu strateegia DeutschEnglishfrançais

Poliitilised suunised komisjoni uuele koosseisule DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad