Navigatsioonitee

EL eraldab kliimamuutustega toimetulemiseks 7,2 miljardit eurot - 11/12/2009

ELi ja Rootsi lipud ja logod ©EC

Tippkohtumisel arutati kliimameetmete rahastamist ja finantsreformi

Euroopa juhid lubasid eraldada kolme järgmise aasta jooksul kokku 7,2 miljardit eurot, et aidata vaesemaid riike kliimamuutustega toimetulemisel. Nad loodavad saada toetust kokkuleppe sõlmimisele ka Kopenhaageni konverentsil.

Taani pealinnas toimuval ÜRO kliimakonverentsil osalevad läbirääkijad proovivad jõuda kokkuleppele mitte üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise küsimuses, vaid ka selles, kes maksab kinni kliimamuutustega kohanemise projektid arengumaades.

Oktoobris toimunud kohtumisel leppisid ELi juhid kokku, et on vaja rahvusvahelist riikidepoolset rahastamist umbes 5–7 miljardi euro ulatuses kuni aastani 2013 ja pikemas perspektiivis veelgi rohkem. Samuti lepiti kokku selles, et toetatakse ühiseid kulutusi, kui ka muud riigid selles osalevad.

Tänane tulemus, mis saavutati pärast öö läbi kestnud läbirääkimisi, tugevdab survet muudele suurtele tööstusriikidele, et ka nemad panustaksid samal moel. Abi hõlmab rahalisi vahendeid rannikute kaitseks, metsade säilitamiseks, kasvatatavate kultuuride muutmiseks ning fossiilkütuste asemel väheste süsinikdioksiidi heitkogustega energeetikale üle minemiseks.

President Barroso väljendas heameelt ambitsioonika tulemuse saavutamise üle, et saaks teha kiiresti algust rahastamisega, mis ületab Euroopa Liidule pandud ootusi.

President loodab, et ka teised võtavad eeskuju neist summadest ja eesmärkidest, sest raha on see, mis määrab asjade käigu.

ELi juhid jõudsid ka kokkuleppele luua kolm Euroopa järelevalveorganit pankade ning kindlustus- ja rahavahetusasutuste jälgimiseks. Uue süsteemi, mille ülesanne on vältida järgmist finantskriisi, peab heaks kiitma Euroopa Parlament.

ELi juhid toetasid ühist lähenemist pankurite tasudele, samuti toetati vajadust muuta ELi õigusakte, mis reguleerivad pangale kohustuliku sularaha ja muude likviidsete varade hulka. Eesmärk on tagada, et pankadel oleks piisavalt reserve majanduslanguse pehmendamiseks ning ohjeldada hooletut riskide võtmist, mis põhjustaski majanduskriisi.

Ülemkogu võttis vastu ka uue avaliku korra tegevuskava järgmiseks viieks aastaks. Nn Stockholmi programmiga tugevdatakse liikmesriikide vahelist koostööd varjupaiga, piirikontrolli ja politseitöö küsimustes. Stockholmi programm asendab praegust Haagi programmi English , mille kehtivus lõpeb detsembris.

Esimesel Lissaboni lepingu jõusoleku ajal toimunud Ülemkogul käsitleti ka majanduse ergutamist ja olukorda Afganistanis ning olukorda seoses Iraani tuumaprogrammiga.

ELi juhid väljendasid sügavat muret ning kutsusid Iraani üles järgima viivitamatult ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO tuumajärelevalve agentuuri resolutsioone.

Ülemkogu järeldused

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad