Cosán nascleanúna

An t-athrú aeráide: pleanáil do thubaistí - 18/04/2013

Eitleán ag doirteadh uisce ar dhóiteán foraoise © AE

Leis an straitéis, dhéanfaí freagairtí thíortha an AE ar an tionchar atá ag téamh domhanda ar phobail áitiúla a chomhordú.

Tá an AE tiomanta a astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Mar sin féin, ní leor spriocanna a leagan síos English chun an méadú atá ag teacht diaidh ar ndiaidh ar mheánteochtaí domhanda a mhaolú.

Tá saol, sláinte, slí bheatha agus maoin phearsanta daoine i mbaol cheana de dheasca an tsíormhéadaithe ar imeachtaí adhaimsire. Is coitianta anois ná riamh tonnta teasa, dóiteáin foraoise agus triomaigh i ndeisceart agus lár na hEorpa. I dtuaisceart agus in oirthuaisceart na mór-roinne, tá coinne le níos mó tuilte agus creimeadh cósta.

Tá tíortha áirithe ag gníomhú cheana le dul i ngleic le héifeachtaí an téimh dhomhanda. Tá tíortha eile ann nár chuir tús leis an obair sin go fóill, áfach, ar chúiseanna éagsúla. Is ar an ábhar sin atá an Coimisiún ag moladh cur chuige níos comhordaithe ar leibhéal an AE.

Luíonn sé le réasún. Féadfaidh easpa ullmhúcháin i dtír nó i réigiún amháin fadhbanna a chruthú in áiteanna eile. Agus go minic is fadhbanna dúinne ar fad iad torthaí adhaimsire amhail tuilte, creimeadh agus dóiteáin foraoise. Dhíreodh cur chuige ar leibhéal an AE English ar na nithe seo a leanas:

  • cuidiú a thabhairt do thíortha agus do chathracha pleananna a fhorbairt le dul i ngleic leis an athrú aeráide - trí mhaoiniú agus tacaíocht eile a chur ar fáil;
  • bearta iomchuí a áireamh i gcláir AE d'earnálacha eacnamaíochta ríthábhachtacha (talmhaíocht agus iascach, mar shampla), agus do thionscadail réigiúnacha. Bheadh sé mar aidhm aige sin seasamh níos buaine a chur faoin mbonneagar agus daoine aonair, gnólachtaí agus rialtais a spreagadh chun árachas a fháil i gcoinne caillteanas de bharr tubaistí;
  • taighde a spreagadh ar na héifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag an athrú aeráide agus líonra faisnéise an AE ar líne maidir le dul i ngleic leis an Athrú Aeráide English a leathnú amach.

Trí phleananna náisiúnta chuirfí réitigh áitiúla ísealchostais chun cinn a thacódh le fás eacnamaíoch agus fostaíocht. Nó d'fhéadfaimis gan faic a dhéanamh, rud a d'fhéadfadh costas tuairim is €250 billiún a chur ar gheilleagar an AE in aghaidh na bliana faoi 2050.

Árachas i gcoinne tubaistí

San am céanna, tá an Coimisiún ag lorg tuairimí DeutschEnglishfrançais ar ghá gníomhaíocht ón AE lena chinntiú go bhfuil go leor cumhdaigh árachais ar fáil chun caillteanais ó thubaistí a bhaineann leis an aimsir a chumhdach. D'fhéadfaí cobhsaíocht airgeadais tíre a chur i mbaol dá mbeadh uirthi airgead poiblí a úsáid chun teacht i gcabhair ar phobail nach bhfuil árachas leordhóthanach acu teacht slán as tubaiste mhór.

Na chéad chéimeanna eile

Mura dtagann a dhath as an gcur chuige deonach atá ann faoi láthair faoi 2017, seans go molfaidh an Coimisiún dlí de chuid an AE lena gceanglófaí ar thíortha pleananna a dhéanamh agus a chur chun feidhme.

Tuilleadh eolais faoin athrú aeráide English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links