Навигационна пътека

Изменение на климата: планове за действие при бедствия - 18/04/2013

Самолет, пръскащ вода над горски пожар © ЕС

Реакциите на страните от ЕС на ефекта от глобалното затопляне върху местните общности ще бъдат координирани с помощта на стратегия.

ЕС е поел ангажимент за намаляване на своите емисии на парникови газове. Определянето на цели English за овладяване на постепенното повишаване на средната температура в световен мащаб не е достатъчно.

Животът, здравето, поминъкът и личното имущество на хората вече са изложени на риск от постоянното повишаване на броя на екстремните климатични явления. Все по-често в южна и централна Европа се наблюдават горещи вълни, горски пожари и суши. В северна и североизточна Европа се очакват повече наводнения и ерозия на крайбрежието.

Някои страни вече вземат мерки за справяне с последиците от глобалното затопляне. Други обаче по различни причини още не са започнали да го правят. Затова Комисията предлага по-координиран подход на равнище ЕС.

Такъв подход има смисъл. Липсата на подготвеност в някоя страна или регион може да доведе до проблеми навсякъде. Резултатите от екстремните климатични явления – като наводнения, ерозия и горски пожари – често са общ проблем. Подходът на равнище ЕС English ще се съсредоточи върху:

  • подпомагане на страни и градове при разработването на планове за адаптиране към изменението на климата – с финансиране и други форми на подкрепа.
  • включване на подходящи мерки в програмите на ЕС за икономически сектори от първостепенна важност като селско стопанство и рибарство, както и в регионални проекти. Целта е инфраструктурата да стане по-устойчива и да бъдат насърчени физически лица, предприятия и правителства да сключват застраховки срещу загуби от бедствия.
  • насърчаване на научните изследвания на потенциалните ефекти от изменението на климата и разширяване на онлайн информационната мрежа на ЕС за адаптацията (Climate-Adapt English ).

Национални планове ще подпомагат подкрепящи икономическия растеж и заетостта местни решения, които не изискват много разходи. Алтернативата е да не направим нищо, което може да струва на икономиката на ЕС около 250 млрд. евро годишно до 2050 г.

Застраховки срещу бедствия

Успоредно с това Комисията също така проучва DeutschEnglishfrançais дали е необходимо действие на ЕС, за да се гарантира, че има достатъчно предлагане на застраховки за покриване на загубите от причинени от климатичните условия бедствия. Финансовата стабилност на една страна може да пострада, ако с обществени средства трябва да се подпомага възстановяването от тежко бедствие на общности, които нямат необходимата застраховка.

Следващи стъпки

Комисията ще обмисли възможността да предложи закон на ЕС, изискващ страните да изготвят планове и да ги прилагат, ако сегашният подход на доброволни действия не даде резултати до 2017 г.

Още за адаптирането към изменението на климата English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки