Navigačný riadok

Pomoc pre ekologicky orientovaných spotrebiteľov - 10/04/2013

Listy na vodnej hladine © EÚ

Celoeurópske normy týkajúce sa ekologických označení by zvýšili dôveru spotrebiteľov v rastúci trh s ekologickými výrobkami a umožnili im prijímať informované rozhodnutia.

Čoraz viac spotrebiteľov má záujem kupovať ekologické výrobky, zmätočné informácie im však bránia prijať informované rozhodnutia.

Túto situáciu spôsobuje fakt, že krajiny EÚ používajú celý rad metód na posudzovanie vplyvu výrobkov a spoločností na životné prostredie, čo len sťažuje ich porovnávanie. Navyše pojmy používané na označeniach sú často vágne a mätúce.

Výsledok? Približne 48 % Európanov pdf - 6 MB [6 MB] English (en) nedôveruje environmentálnym označeniam, ktoré spoločnosti uvádzajú na svojich výrobkoch.

Komisia navrhuje spoločné normy EÚ English s cieľom podporiť trh s ekologickými výrobkami. Uvedené normy slúžia na meranie ekologickej stopy určitých výrobkov English a ekologickej stopy organizácie alebo spoločnosti English .

Obe normy sú založené na existujúcich metódach testovania. Komisia vyzýva vlády členských štátov EÚ, spoločnosti a organizácie, aby začali tieto dobrovoľné normy používať.

Komisia takisto poskytuje usmernenia o označovaní, ktoré majú pomôcť spotrebiteľom nakupovať s dôverou. Environmentálne označenia by mali byť transparentné (t. j. mali by obsahovať informácie o použitej metóde, zdroji a kritériách hodnotenia), relevantné, spoľahlivé, úplné, porovnateľné a jasné.

Spoločné normy by mohli primäť viac firiem k tomu, aby znížili dosah svojich produktov na životné prostredie prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a nákladov na plnenie rôznych noriem v rámci EÚ. Vďaka jednotným normám by spoločnosti mohli spravodlivejšie navzájom súťažiť.

Ďalšie kroky

Komisia súčasne plánuje vypracovať špecifické pravidlá pre konkrétne produkty a sektory týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ich príprava sa uskutoční v spolupráci so zainteresovanými organizáciami a spoločnosťami v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Komisia takisto podporí celosvetové snahy o vypracovanie lepších medzinárodných noriem na hodnotenie environmentálneho vplyvu a výmenu informácií.

Ekologické výrobky sú tie, ktorých výroba, distribúcia a spracovanie po ukončení používania (vrátane opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania materiálov) má minimálny dosah na životné prostredie v porovnaní s podobnými výrobkami rovnakej kategórie.

Viac o environmentálnej politike English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy