Navigatsioonitee

Abiks keskkonnahoidlikele tarbijatele - 10/04/2013

Puulehed vees © EL

Kogu ELis kasutatavatele standarditele vastavad keskkonnasäästlikkusele viitavad väited suurendaksid usaldust üha suureneva hulga keskkonnahoidlike toodete suhtes ning aitaksid tarbijail teha teadlikke valikuid.

Üha rohkem tarbijaid sooviks osta keskkonnasõbralikke tooteid, kuid neil on raske teha teadlikke valikuid.

See on tingitud asjaolust, et ELi liikmesriigid kasutavad toodete ja ettevõtjate keskkonnasäästlikkuse hindamisel suurt hulka erinevaid meetodeid, mis muudab võrdlemise keeruliseks. Lisaks sellele on märgistel kasutatavad terminid sageli ebamäärased ja segadusttekitavad.

Mis on selle tulemus? 48% eurooplastest pdf - 6 MB [6 MB] English (en) ütleb, et nad ei usalda ettevõtjate väiteid keskkonnasäästlikkuse kohta.

Keskkonnasäästlike toodete turu toetamiseks soovib komisjon võtta kasutusele ühtsed ELi standardid English. Ühe standardi alusel mõõdetakse konkreetse toote keskkonnamõju English . Teise alusel hinnataks organisatsiooni või ettevõtja keskkonnatoimet English .

Mõlemad põhinevad olemasolevatel, juba katsetatud meetoditel. Komisjon kutsub liikmesriikide valitsusi, ettevõtjaid ja organisatsioone üles hakkama vabatahtlikke standardeid nüüd kasutama.

Komisjon esitab ka suunised märgistamise kohta, et suurendada inimeste kindlustunnet ostude tegemisel. Väited keskkonnasäästlikkuse kohta peaksid olema läbipaistvad (hõlmates teavet hindamismenetluse, andmeallika, kriteeriumide jms kohta), asjakohased, usaldusväärsed, täielikud, võrreldavad ja selged.

Ühtsed standardid ajendaksid tõenäoliselt suuremat hulka ettevõtjaid muutma oma tooted keskkonnasäästlikuks, kuna nendega vähendatakse bürokraatiat ning kulusid, mis tulenevad vajadusest täita eri liikmesriikides kehtivaid eri nõudeid. Samuti võimaldaksid ühtsed standardid ettevõtjatele õiglaseid konkurentsitingimusi.

Järgmised sammud

Komisjonil on kavas töötada keskkonnamõju hindamiseks välja ka sektori- ja tootekategooriapõhised eeskirjad. Need koostatakse kolme aasta jooksul koostöös organisatsioonide ja ettevõtjatega.

Komisjon toetab ka ülemaailmseid jõupingutusi paremate rahvusvaheliste standardite väljatöötamiseks keskkonnamõju hindamise ja sellest teavitamise valdkonnas.

Keskkonnasäästlikud tooted on need tooted, mis põhjustavad nende valmistamise, turustamise, kasutamise ja kõrvaldamise (sh korduskasutamine, ringlussevõtt ja taaskasutamine) käigus muude sama kategooria sarnaste toodetega võrreldes vähem keskkonnakahju.

Lisateavet keskkonnapoliitikast English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad