Navigatsioonitee

ELi keskkonnaõiguse rakendamise tõhustamine - 13/03/2012

ELi lippu meenutava kujutisena veepinnal hõljuvad lehed © EL

Komisjon soovib aidata liikmesriike ELi keskkonnaalaste õigusaktide täielikul rakendamisel, mis toob kasu nii inimeste tervisele kui ka majandusele.

ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamata jätmine liikmesriikide poolt läheb meie majandusele hinnanguliselt maksma 50 miljardit eurot aastas. See on peamiselt tingitud keskkonna puhastamise ning tervishoiuga seotud kuludest.

ELi õigusaktide järjekindla kohaldamise tagamise tulemuseks on puhtam ja jätkusuutlikum keskkond, millel on positiivne mõju nii inimeste tervisele kui ka majandusele. Näiteks loodaks jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide range rakendamisega 400 000 uut töökohta ja säästetaks 72 miljardit eurot (võrreldes õigusaktide rakendamata jätmisega).

Esimese sammuna on komisjon palunud liikmesriikide valitsustel ning Euroopa Parlamendil esitada oma seisukohad selle kohta, kuidas suurendada ELi keskkonnameetmetest saadavat kasu English . Saadud vastuste põhjal koostatakse konkreetsed ettepanekud, mis avaldatakse eeldatavasti veel käesoleval aastal.

Ettepanekutes käsitletakse vajadust koguda rohkem teavet ELi õigusaktide praktilise rakendamise kohta ning kiirendada valitsuste reageerimist keskkonnaprobleemidele. Ettepanekud hõlmavad tõenäoliselt järgmist:

  • Internetis kättesaadava keskkonnateabe hulga suurendamine, eriti õigusaktide rakendamise kohta kohalikul tasandil;
  • kontrolli ja järelevalve täiustamine õigusaktide korrektse rakendamise tagamiseks;
  • riiklikele ametiasutustele keskkonnaprobleemide kohta kaebuste esitamise lihtsustamine;
  • ühise lähenemisviisi väljatöötamine keskkonnaküsimuste lahendamisel liikmesriikide kohtutes, millest saaksid kasu nii kodanikud, ametiasutused kui ka ettevõtjad;
  • ELi liikmesriikide abistamine nende ressursside koondamisel keskkonnaprobleemide lahendamisse.

Hiljutises uuringus, milles käsitleti Euroopa kodanike suhtumist keskkonda English , väitis 75% vastanutest, et keskkonna seisund mõjutab nende elukvaliteeti.

Ülemaailmne veefoorum

Komisjon esitab oma seisukohad veeküsimustes sellel nädalal Prantsusmaal Marseille's toimuval ülemaailmsel veefoorumil Englishfrançais . Iga kolme aasta tagant toimuv foorum aitab riikidel koordineerida juurdepääsu puhtale veele ning kaitsta veeressursse.

Alates 2004. aastast on tänu ELi toetusele saanud 32 miljonit inimest juurdepääsu puhtale joogiveele ning 9,5 miljonit inimest kanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimaluse.

ELi keskkonnakaitsealased õigusaktid – kokkuvõte

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad