Διαδρομή πλοήγησης

Καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ - 13/03/2012

Φύλλα στο νερό σχηματίζουν κύκλο που θυμίζει τα αστέρια της σημαίας της ΕΕ © EU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ, ώστε να αντλούν υγειονομικά και οικονομικά οφέλη.

Η αδυναμία των κυβερνήσεων να εφαρμόζουν πλήρως τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ εκτιμάται ότι στοιχίζει στην οικονομία μας 50 δισ. τον χρόνο, κυρίως λόγω των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη και καθαρότερο περιβάλλον.

Η συνεπής τήρηση των κανόνων της ΕΕ θα έχει ως αποτέλεσμα ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον, πράγμα που θα είναι καλό για την υγεία μας αλλά και για την οικονομία. Για παράδειγμα, η πιστή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα απόβλητα θα δημιουργούσε 400.000 θέσεις εργασίας και θα εξοικονομούσε 72 δισ. ευρώ (σε σύγκριση με τη μη εφαρμογή των κανόνων).

Ως πρώτο βήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να της διαβιβάσουν τις απόψεις τους για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ English . Οι απαντήσεις τους θα χρησιμεύσουν για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων που αναμένεται να υποβληθούν εντός του έτους.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην πράξη, καθώς και για την επιτάχυνση της δράσης των κυβερνήσεων έναντι των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Θα περιλαμβάνουν πιθανότατα τα εξής:

  • αύξηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών που διατίθενται ηλεκτρονικά (ιδίως των πληροφοριών για τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων σε τοπικό επίπεδο)
  • βελτίωση των ελέγχων και της παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας
  • διευκόλυνση της υποβολής καταγγελιών στις εθνικές αρχές για περιβαλλοντικά προβλήματα
  • σφυρηλάτηση μιας κοινής προσέγγισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων στα εθνικά δικαστήρια προς όφελος των πολιτών, των αρχών και των επιχειρήσεων
  • παροχή βοήθειας στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ώστε να μπορούν να διοχετεύουν τους πόρους τους στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Σε πρόσφατη έρευνα με θέμα τη στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο περιβάλλον English , 3 στους 4 ερωτηθέντες απάντησαν ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους.

Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό

Αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις απόψεις της για τα θέματα που αφορούν το νερό στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό Englishfrançais που διοργανώνεται στη Μασσαλία της Γαλλίας. Το φόρουμ αυτό πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια για να βοηθά τις διάφορες χώρες του κόσμου να συντονίζουν την πρόσβαση στο καθαρό νερό και να προστατεύουν τους υδάτινους πόρους.

Από το 2004 και μετά, χάρη στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ απόκτησαν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό 32 εκατ. άτομα και τουαλέτες 9,5 εκατ. άτομα.

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος – σύνοψη

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι