Navigačný riadok

Plán na ochranu rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov - 03/05/2011

Skokan hnedý (Rana temporaria) v jazierku © istock/Alasdair Thomson

Cieľom nového prístupu k zachovaniu biodiverzity je znížiť mieru zániku rastlinných a živočíšnych druhov do roku 2020, obnoviť v čo najväčšej miere prírodné ekosystémy v EÚ a zintenzívniť jej úsilie na medzinárodnej scéne v tejto oblasti.

Biodiverzita - rozmanitosť ekosystémov, druhov a ich génov - je na celom svete v ohrození. Miera zániku živočíšnych a rastlinných druhov je extrémne vysoká - sto až tisícnásobne vyššia, ako je prirodzené.

V EÚ sa hrozba zániku netýka iba 17 % živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov a 11 % chránených ekosystémov. Zvyšné druhy sú vystavené veľkému tlaku, najmä v dôsledku ľudskej činnosti, alebo sa ich stav pozvoľne znižuje. Až 25 % živočíšnych druhov, medzi ktoré patrí tuleň stredomorský, rys španielsky či skokan egejský, hrozí vyhynutie.

Oslabovanie biodiverzity pre nás znamená obrovskú stratu - poškodzuje prírodné systémy, na ktorých je závislá naša spoločnosť a hospodárstvo. Strata biologickej rôznorodosti je po zmene klímy druhou najväčšou environmentálnou výzvou, ktorej ľudstvo čelí.

Nový prístup

Prístup EÚ v oblasti ochrany biodiverzity bol v poslednom desaťročí príliš širokospektrálny a neúčinný, čoho výsledkom bol neúspech pri dosahovaní spoločného cieľa EÚ zastaviť ďalší úbytok biologickej rôznorodosti. Nová stratégia English na obdobie do roku 2020 sa zameriava na šesť prioritných okruhov a príslušné opatrenia. Ich cieľom je:

  • presadzovať právne predpisy EÚ na ochranu vtáctva a ich biotopov,
  • udržiavať a zlepšovať ekosystémy - obnoviť aspoň 15 % postihnutých oblastí,
  • viac zaangažovať sektory poľnohospodárstva a lesného hospodárstva do ochrany biodiverzity,
  • zabezpečiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov - prostredníctvom zníženia úlovkov na vedecky stanovené limity do roku 2015 - 88 % zásob rýb v EÚ je v súčasnosti nadmerne využívaných alebo významne vyčerpaných,
  • bojovať proti invazívnym cudzím druhom, ktoré v súčasnosti ohrozujú 22 % pôvodných druhov v EÚ,
  • zintenzívniť snahy EÚ v boji proti celosvetovej strate biodiverzity.

Nová stratégia je v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ, ktoré boli prijaté v rámci Dohovoru OSN o biologickej diverzite a ktoré obsahujú globálne ciele do roku 2020.

Nový prístup zároveň prispieva k dosahovaniu cieľov stanovených v rámci iniciatívy EÚ Európa efektívne využívajúca zdroje English .

Keďže ide o spoločný problém všetkých členských štátov, je potrebné zabezpečiť koordináciu opatrení jednotlivých vlád na úrovni EÚ. Nový prístup sa bude opierať o poznatky projektu Natura 2000 English , siete 25 000 chránených oblastí, ktoré pokrývajú 18 % územia EÚ.

Tento komplexný návrh Komisia teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ na prerokovanie a schválenie.

Viac informácií o biodiverzite English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy