Navigācijas ceļš

Plāns apdraudēto sugu un dzīvotņu aizsardzībai - 03/05/2011

No dīķa Lielbritānijā raugās parastā varde (Rana temporaria) © istock/Alasdair Thomson

Jauna pieeja bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā paredz līdz 2020. gadam palēnināt apdraudēto sugu izmiršanu, pēc iespējas atjaunot dabas ekosistēmas ES un darīt vairāk, lai problēmu novērstu globālā līmenī.

Pasaulē ir apdraudēta bioloģiskā daudzveidība — dažādo ekosistēmu, augu un dzīvnieku sugu un ģenētisko atšķirību pastāvēšana. Sugu izmiršana pašlaik noris ārkārtīgi strauji. Tās temps 100 un dažkārt pat 1000 reižu pārsniedz dabisko gaitu.

Eiropas Savienībā par šiem draudiem nevar sūdzēties tikai 17 % sugu un 11 % ES aizsargāto ekosistēmu. Pārējām klājas grūti, tās cieš cilvēku darbības dēļ vai izzūd. Izmiršana draud ceturtdaļai dzīvnieku sugu, piemēram, Vidusjūras mūku ronim, Ibērijas lūsim un Karpatas vardei.

Bioloģiskās daudzveidības mazināšanās ir milzīgs zaudējums — tā nodara kaitējumu dabas sistēmām, no kurām atkarīga mūsu sabiedrība un ekonomika. Līdztekus klimata pārmaiņām tā ir vislielākā ekoloģiskā problēma pasaulē.

Jauna pieeja

Pēdējos desmit gados ES pieeja cīņā pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu nedeva diez cik pārliecinošus rezultātus, jo tās tvērums bija pārāk plašs. Ar to neizdevās sasniegt ES mērķi: apturēt sugu izmiršanu. Jaunā stratēģija English , kas darbosies līdz 2020. gadam, ciešāk pievērsusies sešiem prioritāriem mērķiem un ar tiem saistītiem pasākumiem. To nolūks:

  • īstenot ES tiesību aktus par putnu un dzīvotņu aizsardzību,
  • saglabāt ekosistēmas un uzlabot to stāvokli, atjaunojot līdzsvaru vismaz 15 % sapostīto teritoriju,
  • panākt, lai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares palīdzētu uzlabot bioloģisko daudzveidību,
  • nodrošināt zivsaimniecības resursu ilgtspējīgu izmantošanu, līdz 2015. gadam samazinot nozveju līdz zinātniski noteiktām robežām. Pašlaik 88 % no ES zivju krājumiem cieš no pārzvejas vai ir novājināti,
  • apkarot svešzemju sugu ievazāšanos, jo tās šobrīd apdraud 22 % vietējo sugu,
  • pakāpeniski palielināt ES ieguldījumu, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības mazināšanos pasaulē.

Stratēģija atbilst ES starptautiskajām saistībām, ko tā uzņēmusies, parakstot ANO konvenciju par bioloģisko daudzveidību, kurā minētos mērķus visā pasaulē paredzēts sasniegt līdz 2020. gadam.

Stratēģijā iecerēts sasniegt arī tos mērķus, kas noteikti ES iniciatīvā par resursu ziņā efektīvu Eiropu English .

ES mērogs šai pieejai ir vajadzīgs tādēļ, lai valstu valdības varētu labāk saskaņot pasākumus kopējo problēmu risināšanai. Liela loma šai ziņā būs tīklam "Natura 2000 English ", kurā ietilpst 25 000 dabas liegumu, kas kopā aizņem 18 % no ES platības.

Tagad priekšlikumu apspriedīs un apstiprinās Eiropas Parlamentā un dalībvalstīs.

Vēl par bioloģisko daudzveidību English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites