Навигационна пътека

План за опазване на видовете и местообитанията - 03/05/2011

Планинска жаба (Rana temporaria) подава главата си над водата © istock/Alasdair Thomson

Нов подход за запазване на биоразнообразието има за цел намаляване на темповете на изчезване на видове до 2020 г., възстановяване на природните екосистеми в ЕС във възможно най-голяма степен и подпомагане на усилията в световен мащаб.

Световното биоразнообразие - богатото многообразие от екосистеми, видове и гени - е в опасност. Темповете на изчезване на видове са изключително високи - между 100 и 1000 пъти над естествените.

В ЕС само 17 % от видовете и местообитанията и 11 % от защитените от ЕС екосистеми са в добро състояние. Останалите са под натиск, основно от човешка дейност, или с влошаващо се състояние. Например една четвърт от животинските видове са застрашени от изчезване, включително средиземноморският тюлен монах, иберийският рис и карпатоската жаба.

Намаляващото биоразнообразие представлява огромна загуба - така се увреждат природните системи, от които нашите общества и икономики зависят. Заедно с изменението на климата то е най-голямото екологично предизвикателство, пред което светът е изправен.

Нов подход

Подходът на ЕС за справяне със загубата на биоразнообразие през предишното десетилетие бе с твърде широк обхват и недостатъчно ефективен. Той не доведе до успех в постигането на общата цел на ЕС за спиране на по-нататъшната загуба. Нова стратегия English , която ще се изпълнява до 2020 г., е насочена по-тясно към шест приоритетни цели и свързани с тях мерки:

  • прилагане на законите на ЕС за опазване на птиците и местообитанията
  • поддържане и подобряване на състоянието на екосистемите - възстановяване на поне 15 % от увредените екосистеми
  • участие на селското и горското стопанство в подобряването на биоразнообразието
  • гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси чрез намаляване на улова до научно определени граници до 2015 г. - 88 % от рибните запаси на ЕС в момента са обект на прекомерен риболов или са намалели значително
  • борба с чуждите видове, които завладяват местообитания - в момента те застрашават 22 % от местните видове в ЕС
  • увеличаване на приноса на ЕС за предотвратяване на загубата на биоразнообразие в световен мащаб.

Стратегията е в съответствие с международните ангажименти на ЕС в рамките на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, в която е включен набор от цели за изпълнение в световен мащаб до 2020 г.

Стратегията също така има за задача подпомагане на изпълнението на целите от инициативата на ЕС "Европа за ефективно използване на ресурсите English ".

За да се помогне на правителствата да координират своите действия за справяне с общия проблем, е необходим подход на равнище ЕС. Той ще се основава на мрежата "Натура 2000 English ", която включва 25 000 защитени природни зони и обхваща 18 % от територията на ЕС.

Предстои предложението да бъде обсъдено и одобрено от Европейския парламент и правителствата от ЕС.

Повече за биоразнообразието English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки