Cosán nascleanúna

Súil ag an AE ar acmhainní an aigéin féachaint fás inbhuanaithe a chur chun cinn - 12/05/2014

Soitheach ar ancaire ag feirm ghaoithe amach ó chósta na Danmhairge © AE

Tá plean gníomhaíochta fógartha ag an AE arb é is aidhm leis féachaint leis go n-úsáidfear acmhainní aigéin na hEorpa ar bhealach níos fearr agus níos freagraí.

Tá dá thrian den domhan faoi uisce agus tá acmhainní san fharraige a d'fhéadfadh na riachtanais bia, leighis agus fuinnimh atá againn a shásamh. D'fhéadfadh an 'geilleagar gorm' cuidiú le fás inbhuanaithe a chur chun cinn freisin. 

Mar sin féin, tá teorainn leis an eolas atá againn ar an bhfarraige, agus tá an taighde a dhéanann tíortha éagsúla an AE fós gan a bheith comhordaithe a dhóthain.

Taighde agus nuálaíocht

Tá sé de sprioc ag an bplean gníomhaíochta

  • léarscáil dhigiteach de ghrinneall farraige na hEorpa ina iomláine a chur le chéile faoi 2020. Níl suirbhéireacht déanta fós ar 30 % de ghrinneall farraige na hEorpa, agus is i seilbh eagraíochtaí éagsúla atá na tacair sonraí a bhaineann leis. Ach fios a bheith againn cad a bhíonn ar siúl san fharraige agus faoina bun, beimid in ann tairbhe a bhaint as a hacmhainní, agus san am céanna is féidir linn deimhin a dhéanamh de nach bhfuil damáiste á déanamh d'aon eiceachóras leochaileach.
  • mol faisnéise ar líne faoi 2016. Comhroinnfear sa mhol seo sonraí agus torthaí tionscadal taighde, chun nach ndéanfar an taighde chéanna faoi dhó agus chun dlús a chur leis an nuálaíocht.
  • Fóram Gnó agus Eolaíochta a mbeidh an earnáil phríobháideach, eolaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha páirteach ann, d'fhonn an geilleagar gorm a stiúradh amach anseo, agus smaointe a chomhroinnt.

De réir mar a rachaidh an earnáil i méid, beidh gá ag an Eoraip le tuilleadh eolaithe agus innealtóirí a bhfuil eolas acu ar theicneolaíochtaí nua. 

Mar shampla, faoi 2020 beidh 131 000 oibrí sa bhreis de dhíth in earnáil na cumhachta gaoithe amach ón gcósta.

Sa phlean gníomhaíochta, moltar d'eagraíochtaí taighde agus gnó ullmhú don am atá le teacht trí na riachtanais agus na scileanna a bheidh ag teastáil a aithint.

An geilleagar agus an comhshaol

Tá breis is 5 milliún duine fostaithe cheana féin i ngeilleagar gorm na hEorpa, in earnálacha ar nós earnáil na tuarasóireachta agus an iascaigh mar shampla.

Idir 2007 agus 2013, chuir an AE € 350 milliún ar an meán ar leataobh gach bliain le haghaidh taighde aigéin, agus sa bhreis air sin cuireadh € 1.3 billiún ar leataobh le haghaidh thionscadail na mBallstát.

Tá buiséad € 145 milliún ag Fís 2020 English – clár nuálaíochta an AE chun borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch – don bhfás 'gorm' don tréimhse 2014–2015 amháin.

Fad is a bheidh na deiseanna fáis sin ag teacht chun aibíochta, áfach, is gá an t-aigéan a chosaint do na glúine atá ag teacht. D'fhéadfaí an inbhuanaitheacht agus an fás a fheabhsú in éineacht le chéile; mar shampla, má bhíonn an t-uisce ina maireann sliogéisc glan, is féidir iad a dhíol ar phraghas níos airde.

Leanfar de bheith ag déanamh monatóireachta ar an bhfarraige d'fhonn tionchar an gheilleagair ghoirm ar an gcomhshaol a thomhas.

Preaseisiúint – súil ag an AE ar an nuálaíocht

Ceisteanna agus Freagraí – an nuálaíocht sa gheilleagar gorm English

Clár Eolas Muirí 2020

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links