Cosán nascleanúna

Íomhá theibí líonra © iStock/Andrey Prokhorov

Infheisteoidh an AE €50bn i mbonneagar – rud a nascfaidh an Eoraip, a threiseoidh iomaíochas is a chruthóidh poist.

Tosaíochtaí do thodhchaí gheilleagrach na hEorpa is ea líonraí iompair, fuinnimh is digiteacha a bheidh cliste, inbhuanaithe, idirnasctha.

Laghdaigh an ghéarchéim gheilleagrach sruth an mhaoinithe phríobháidigh is phoiblí chuig tionscadail bhonneagair, ámh.

Dá dheasca sin, tá plean maoinithe English nua á mholadh ag an gCoimisiún le hinfheistíocht fhadtéarmach i mbóithre, bóithre iarainn, greillí fuinnimh, píblínte agus i líonraí leathanbhanda ardluais a bhrostú.

D'úsáidfí an ciste €50bn chun infheisteoirí ó na hearnálacha príobháideacha is poiblí a spreagadh len a leithéid de thionscnaimh a mhaoiniú, cuid acu ná tógfaí dá éagmais. Fairis sin, thacódh sé le slite iompair níos glaine is le fuinneamh inathnuaite – rud a chloíonn le hEoraip 2020, straitéis fáis is post an AE.

Naisc iompair a fheabhsú – €31.7bn

Go traidisiúnta, is mar líonraí discréideacha laistigh de thíortha ar leith a forbraíodh córais iompair na hEorpa. Bhí ról tábhachtach ag an AE chun cabhrú le tíortha dul i gcomhar le chéile is naisc iompair thrasteorann á bpleanáil, á mbainistiú is á maoiniú acu.

Thacódh an ciste lena leithéid d'iarrachtaí trí infheistiú i dtionscadail bhonneagair a d'éascódh taisteal is malartú earraí do dhaoine, go háirithe idir thíortha oirthear is iarthar an AE. Dhíreodh na hinfheistíochtaí ar shlite iompair glasa inbhuanaithe.

Breis faoin mbeartas iompair English

Greillí fuinnimh a nascadh – €9.1bn

Chothódh an maoiniú breis nasc idir thíortha an AE, rud a d'éascódh aistriú an fhuinnimh, idir thraidisiúnta is inathnuaite.

Bonneagar feabhsaithe tras-Eorpach, thabharfadh sé soláthar fuinneamh níos sláine ag praghsanna réasúnta, is chabhródh sé leis an AE chun a chuspóirí athrú aeráide a bhaint amach.

Breis faoi bheartas fuinnimh English

Tacú le líonraí digiteacha ardluais – €9.2bn

Dhíreodh an infheistíocht ar líonraí leathanbhanda is ar sheirbhísí digiteacha uile-Eorpacha a bhunú. D'fhéadfadh maoiniú AE don bhonneagar líonraí €50bn d'infheistíocht bhreise a mhealladh ó fhoinsí eile, measann an Coimisiún.

Chomh maith leis sin, chuirfeadh an ciste deontais ar fáil chun bonneagar a thógáil a bheidh riachtanach do sheirbhísí maidir le haithint dhigiteach, soláthar, cúram sláinte, ceartas agus cúrsaí custaim. Chinnteodh an t-airgead idir-inoibritheacht agus chlúdódh sé na costais le seirbhísí náisiúnta a nascadh.

Breis faoin mbeartas digiteach English

Na chéad chéimeanna eile

D'úsáidfeadh an ciste uirlisí margaidh nuálacha amhail ráthaíochtaí agus bannaí tionscadail chun breis maoinithe phríobháidigh a shlógadh. Bheadh sé mar chuid de thograí buiséid DeutschEnglishfrançais an AE do 2014 go 2020.

Anois is gá formheas na rialtas náisiúnta is Pharlaimint na hEorpa don togra.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links