Navigatsioonitee

Võrgustiku abstraktne esitlus © iStock/Andrey Prokhorov

EL investeerib infrastruktuuri 50 miljardit eurot, et ühendada Euroopat, edendada konkurentsivõimet ja luua töökohti.

Arukad, jätkusuutlikud ja ühendatud transpordi, energeetika- ja digitaalvõrgustikud on Euroopa majanduse tulevikuprioriteedid.

Siiski on finantskriis vähendanud infrastruktuuri projektide rahastamist era- ja avalikest allikatest.

Seetõttu esitab komisjon uue rahastamiskava English ettepaneku, et kiirendada pikaajalisi investeeringuid maanteede, raudteede, energia-, torujuhtmete ning kiirete lairibavõrkude loomisse.

50 miljardi euro suurust rahastut kasutatakse era ning avaliku sektori investorite julgustamiseks, et need aitaksid rahastada selliseid projekte, mis jääksid asjaomaste rahaliste vahenditeta ehk teostamata. Selle kaudu edendataks samuti keskkonnasõbralikke transpordivahendeid ning taastuvaid energiaallikaid kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga (ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegia).

Ühendusteede parandamine – 31,7 miljardit eurot

Euroopa transpordisüsteemid on traditsiooniliselt eraldatud riigisisesed võrgustikud. ELil on oluline osa selles, et aidata liikmesriikidel teha koostööd piiriüleste ühendusteede kavandamisel, haldamisel ja rahastamisel.

Rahastu tagaks selliseid jõupingutusi, investeerides infrastruktuuri projektidesse, mis hõlbustavad inimeste reisimist ja kaubavahetust, eelkõige ELi lääne- ja idapoolsete riikide vahel. Investeeringuid suunataks eelkõige keskkonnasõbralikumatele ja jätkusuutlikumatele transpordivahenditele.

Lugege täiendavalt transpordipoliitika kohta English

Energiavõrkude ühendamine – 9,1 miljardit eurot

Rahastamine aitaks kaasa suurema hulga ühenduste loomisele ELi liikmesriikide vahel, hõlbustades nii tavapäraste energia- kui ka taastuvate energiaallikate ülekandmist.

Tõhusamate üleeuroopaliste infrastruktuurivõrkudega kaasneksid kindlad tarned mõistliku hinna eest, aidates samal ajal ELil saavutada kliimamuutustega seotud eesmärke.

Lugege täiendavalt energiapoliitika kohta English

Kiirete digitaalvõrgustike toetamine – 9,2 miljardit eurot

Investeeringud keskenduksid lairibavõrgustike ja üleeuroopaliste digitaalteenuste loomisele. Komisjoni hinnangul julgustaksid infrastruktuurivõrkudesse tehtavad ELi eraldised täiendavaid investeeringuid 50 miljardi euro ulatuses muudest allikatest.

Rahastu raames antaks samuti toetusi selliste infrastruktuuride loomiseks, mis on vajalikud digitaalse tuvastamise, hangete, tervishoiu, õigus- ja tolliküsimustega seotud teenuste väljatöötamiseks. Eraldised tagaksid koostalitlusvõime ning riiklike teenuste ühendamisega seotud kulud.

Lugege täiendavalt digitaalpoliitika kohta English

Järgmised sammud

Rahastu raames kasutataks uuenduslikke turuinstrumente, nagu tagatised ja projektivõlakirjad, et kaasata rohkem erainvesteeringuid. See moodustaks osa ELi eelarveettepanekutest DeutschEnglishfrançais ajavahemikuks 2014–2020.

Ettepaneku peavad nüüd heaks kiitma liikmesriikide valitsused ja Euroopa Parlament.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad