Navigatsioonitee

Kasvuhoonegaaside vähendamine - 30/08/2011

Uus meede julgustab autotootjaid investeerima CO2 vähendamise tehnoloogiatesse, mis on üks osa ELi üldisest kliimamuutust käsitlevast lähenemisviisist.

EL on kliimamuutuste vastu võitlemisel esirinnas, olles pühendunud kolme peamise eesmärgi saavutamisele aastaks 2020 English . Kõnealused eesmärgid on järgmised: kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 20 protsendi võrra, 20 protsendi energia ammutamine taastuvatest allikatest ning energiatarbimise vähendamine 20 protsendi võrra.

Eesmärkide saavutamine nõuab meetmeid erinevates valdkondades. Näiteks autotootjatelt nõutakse 2015. aastaks CO2 heitmete vähendamist ühe viiendiku võrra 2007. aasta tasemest English kõigi uute sõidukite puhul. Sõidukitest tuleneb hetkel 12% CO2 (peamine kasvuhoonegaas) heitmetest ELis.

Lisaks julgustatakse uue meetmega English autotootjaid investeerima uutesse heitkoguseid vähendavatesse tehnoloogiatesse ning neid sertifitseerima. Nõuetele vastamiseks peab uue tehnoloogiaga kaasnema märkimisväärne CO2 heitmete vähenemine ning seda ei ole veel heitmete määramise meetmete puhul arvesse võetud.

Asjaomane tehnoloogia peaks samuti parandama sõiduki liikumapanevat jõudu või energiatarbimist − ohutusele mööndusi tegemata. Seega näiteks päikesepaneelid, mis muudavad päikesevalguse elektrienergiaks vastaksid tingimustele, kuid energiatõhus stereosüsteem sõidukis mitte.

Muud meetmed

Sõidukeid käsitlevad meetmed moodustavad osa ELi üldisest lähenemisviisist kliimamuutuste vastasel võitlusel. Kõnealused meetmed hõlmavad järgmist:

  • tööstusest pärinevate kasvuhoonegaaside vähendamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi English (peamine vahend ELi asjaomaste eesmärkide saavutamisel) raames;
  • energiatõhususe parandamine erinevate kodumajapidamises kasutatavate seadmete puhul;
  • tuule-, päikese-, hüdroenergia, biomassi ja biokütuste suuremas mahus kasutamine;
  • CO2 kogumist ja ladustamist toetava tehnoloogia arendamise toetamine;
  • kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi laiaulatusliku strateegia English väljatöötamine;
  • teadustöö ja innovatsiooni arendamise kaasrahastamine ELi LIFE programmi English kaudu;

Edasised sammud

Need meetmed on aidanud ELil püsida graafikus heitmete ja taastuvate energiaallikatega seotud eesmärkide saavutamisel. Kuid praeguse tempoga saavutab EL energiatarbimise vähendamisega seotud eesmärgid vaid 50% ulatuses.

Tõhusama tempo saavutamiseks esitab komisjon siduvad energiatõhususe meetmed English .

ELi meetmed kliimamuutuste vastu võitlemisel, rahuldades samas jätkuvalt Euroopa energiavajadusi, on osa Euroopa 2020. aasta strateegiast.

Lugege täiendavalt ELi kliimamuutusi käsitleva lähenemisviisi kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad