Navigatsioonitee

Energiatõhus Euroopa - 22/06/2011

Mees seina soojustamas © istock/blueflames

Uued meetmed tooksid kaasa energia säästmise ning aitaksid ELil saavutada 2020. aastaks seatud eesmärgi - vähendada energiatarbimist 20%.

ELi strateegias kliimamuutuste ohjeldamisel keskendutakse kolmele 2020. aastaks seatud eesmärgile: kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 20 protsendi võrra, 20 protsendi energia ammutamine taastuvatest allikatest ning energiatarbimise vähendamine 20 protsendi võrra.

EL on graafikus heitkoguste ja taastuvate allikatega seotud eesmärkide saavutamisega, kuid on jäänud maha energiatarbimise vähendamise osas. Kui meetmeid ei võeta, saavutab EL energiatarbimise vähendamise eesmärgi vaid 50% ulatuses. Sel eesmärgil esitab komisjon siduvad energiatõhususe meetmed DeutschEnglishfrançais .

Energiakavad

Ettepanekud sisaldavat nõuet, mille kohaselt kõik liikmesriigid peavad koostama energiasäästukavad.

Energiatarnijad peaksid oma kliente kutsuma üles energiatõhusamale tarbimisele, vähendades oma müügimahtu seeläbi aastas 1,5%.

Näiteks saaksid energiatarnijad soovitada majapidamistele küttesüsteemide tõhususe parandamist, topeltklaaside paigaldamist ning katuste soojustamist.

Valitsused võiksid leida alternatiivseid meetmeid samade tulemuste saavutamiseks (näiteks rahastamisprogrammid või vabatahtlikud kokkulepped tarnijatega).

Muud meetmed eeldaksid, et:

  • valitsused vähendaksid riigiasutuste energiatarbimist vähemalt 3 protsenti aastas, ning soetaksid ainult energiatõhusaid kaupu ja teenuseid;
  • tarbijad saaksid vaba ja parema juurdepääsu nende energiatarbimist käsitlevale teabele, mis võimaldaks neil oma energiatarbimist paremini hallata;
  • suurettevõtetes viidaks läbi energiaauditeid, mis võimaldaks tuvastada mooduseid energiatarbimise vähendamiseks. Ka väiksematele ettevõtetele pakutaks stiimuleid asjaomaste auditite läbiviimiseks;
  • energeetikasektorit reguleerivad riiklikud asutused võtaksid energiatõhusust arvesse, eelkõige võrgutasude heakskiitmisel.

Liikmesriikide valitsused peaksid samuti teostama uute elektrijaamade energiatõhususe seiret ning edendama heitsoojuse taaskasutamist.

Järgmised sammud

ELi valitsused peavad kiitma heaks meetmed, mis on osa pikaajalisest visioonist, mis käsitleb Euroopa muutmist väheste süsinikuheidetega, kuid konkurentsivõimeliseks majanduseks.

2014. aastal teostab komisjon hindamise selle kohta, kas EL on saanud tagasi graafikusse 2020. aastaks seatud energiatarbimise vähendamist käsitleva eesmärgi saavutamisel. Vajadusel esitatakse uus ettepanek, millega kehtestatakse liikmesriikide kohustuslikud eesmärgid.

Täiendavalt kliimamuutusest ja energiatõhususest English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad