Navigatsioonitee

Ranged ohutusnormid tuumajäätmete käitlemiseks - 03/11/2010

Kahe suitseva jahutuskorstnaga tuumaelektrijaam © iStock/RelaxFoto.de

Ühised ELi eeskirjad tuumaelektrijaamade kasutatud tuumkütuse lõppladustamiseks

Tuumaelektrijaamad toodavad ühe kolmandiku ELis tarbitavast elektrist ning umbes 7000 kuupmeetrit radiokatiivseid jäätmeid aastas.

Praegu ladustatakse kasutatud tuumkütust maapinna lähedal asuvates keskustes. Kuid see on vaid lühiajaline meede vähendamaks veidi temperatuuri ning radioaktiivsust.

Kuna radioaktiivsed jäätmed on ohtlikud kuni miljon aastat, on kõige turvalisem pikaajaline lahendus neid ladustada sügaval maapõues, kus need võivad kõige tõenäolisemalt jääda puutumata õnnetustest, tulekahjudest või maavärinatest.

ELi ohutusnormid oleksid lahenduseks seoses avalikkuse murega asjaomases sektoris, mis tuleneb Tšernobõli tuumajaamaõnnetusest 1986. aastal. Hiljuti avaldatud ELi küsitluses tuumaohutuse kohta English leidis 82% küsitletutest, et tuumajäätmete käitlemist käsitlevad ELi õigusaktid oleksid väga asjakohased.

Radioaktiivsete jäätmete käitlemist ning süvaladustamishoidlaid käsitlevate ühiste ELi ohutusnormide English paketi eesmärk on suunata ELi liikmesriike asjaomase pikaajalise lahenduse suunas. Asjaomased normid kehtivad ka meditsiinisektori, tööstuse ning teadusuuringute tegevuse raames tekitatavate radioaktiivsete jäätmete suhtes.

Kõnealuste normide kohaselt oleksid Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri ohutusstandardid siduvad kõigi ELi liikmesriikide suhtes. Liikmesriigid peaksid avaldama oma ladustamiskavad ning komisjonil oleks õigus liikmesriikidelt nõuda asjaomaste kavade muutmist, kui need ei vasta kehtestatud normidele.

Sõltumatu asutus annaks välja hoidlate ehitamist ning haldamist käsitlevaid lubasid ning kontrolliks samuti nende ohutust. Erinevate ELi liikmesriikide vahelised kokkulepped ühiste hoidlate haldamiseks oleksid lubatud, kuid jäätmete eksportimine väljaspoole ELi oleks keelatud.

Üldsust teavitataks radioaktiivsete jäätmete hoidlate rajamise kavadest ning neil oleks võimalik avaldada arvamust nende asukoha kohta.

Hetkel tegutseb 14 ELi liikmesriigis kokku 143 tuumaelektrijaama. Soome, Rootsi ja Prantsusmaa kavatsevad ehitada ELi esimesed hoidlad 15 aasta jooksul.

Lugege täiendavalt radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta English
Lugege täiendavalt tuumaohutuse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad