Navigatsioonitee

Tõhusam tegevus gaasivarustusega seotud probleemide lahendamiseks - 16/07/2009

Linna küttetorud, Rumeenia © EC

Ettepanekud, mis käsitlevad gaasitarnete läbipaistvust ja järelevalvet, et gaasitarned ELi jätkuksid.

Enamikes ELi osades peetakse püsivat energiavarustust kodudes iseenesestmõistetavaks. Seega tabas 2009. aasta jaanuaris puhkenud olukord, mil mitmetes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides kadus elekter ja radiaatorid jäid külmaks, suure šokina. Katkestuse põhjustas Venemaa gaasitarnete katkemine ELi Ukraina kaudu, mis oli tingitud Venemaa ja Ukraina vahelistest lepingulistest vaidlustest võlgade ja hinna üle.

Üks neljandik kogu ELis kasutatavast energiast (sealhulgas 20 % elektrist) toodetakse gaasist. 60 % gaasist aga imporditakse. Mõned riigid, näiteks Bulgaaria, impordivad gaasi 100 % ulatuses, mis teeb nad asjaomaste tarnete peatumise korral eriti haavatavateks.

Euroopa Komisjon otsib võimalusi ELi suutlikkuse tõhustamiseks gaasivarustuskatkestuste korral. Uues ettepanekus kutsutakse üles läbipaistvamatele investeeringutele energia infrastruktuuri, et ELil oleks võimalik hinnata, kas kavandatud projektid on tulevikus nõudlusele vastamiseks piisavad.

Lisaks peab iga liikmesriik nimetama ametiasutuse, kes on vastutav gaasitarnearengute järelevalve, riskihindamise ja ennetavate meetmete ning hädaabikavade korraldamise eest. Asjaomane ametiasutus kutsub vajadusel üles täiendavate gaasivarude kogumisele, et vähendada energiakatkestuse riski.

Samuti kutsutakse ettepanekus ELi liikmesriike üles tegema koostööd väljaspoolt ELi tarnitava gaasiga seotud tõsiste häirete korral. Torujuhtmeid peaks kasutama selliselt, et neist saaks gaasi suunata sinna, kus seda kõige enam vajatakse, ning tihedamad riikide energiavõrkude vahelised sidemed aitaksid vältida üksikute riikide jäämist isolatsiooni. Vajalikud investeeringud tehtaks Euroopa majanduse elavdamise kava raames.

EL püüab samuti oma gaasitarnijate ringi laiendada. EL kirjutas hiljuti alla kokkuleppele Nabucco torjuhtme ehitamiseks, mis varustaks Euroopa Liitu Kesk-Aasiast Türgi kaudu saabuva gaasiga.

ELi gaasitarnete kindlustamine

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad